Abecedný filter

Absorpčná kapacita

Pojem absorpčná kapacita vo všeobecnosti označuje schopnosť krajiny alebo organizácie prijímať pomoc a efektívne ju využívať.

V eurožargóne je pojem „absorpčná kapacita“ chápaný ako potreba Únie definovať - alebo skôr predefinovať - samú seba a svoj potenciál vo svetle svojho ďalšieho rozširovania, ktoré by prinieslo do Únie Chorvátsko, Macedónsko, Turecko a krajiny západného Balkánu, či Ukrajinu.

Odnedávna sa však „absorpčná kapacita“ používa aj v kontexte otvorených či skrytých argumentov proti budúcemu rozširovaniu Únie, vychádzajúceho z rovnakých podmienok.

Kodanské kritériá – podmienky, ktoré musí kandidátska krajina splniť, aby mohla získať členstvo v EÚ (stabilita inštitúcií, zaručujúcich demokraciu, vláda zákona, rešpektovanie a ochranu ľudských práv a menšín, existencia fungujúcej trhovej ekonomiky, schopnosť vyrovnať sa konkurenčným tlakom a trhovými silami v rámci Únie) sa implicitne odvolávajú na koncept absorpčnej kapacity. Jednou z podmienok ďalšieho rozširovania Únie je jej schopnosť prijať nové členské krajiny a naďalej efektívne fungovať. No „absorpčná kapacita“ doteraz nebola presne definovaná.

Diskusia o absorpčnej kapacite je spojená s otázkou, či má Európska únia hranice (najmä geografické), za ktoré sa už nemôže rozširovať, a ak áno, kde ležia a čo ich determinuje.

Otázka absorpčnej kapacity sa dostala do povedomia odbornej i širšej európskej verejnosti najmä v súvislosti s neúspešnými referendami o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu z mája a júna 2005 v dvoch kľúčových členských štátoch Únie – Francúzsku a Holandsku. Objavili sa tvrdenia, že za odmietnutím referend stojí odpor Francúzov a Holanďanov k ďalšiemu rozširovaniu Únie, najmä o Turecko, ale aj o krajiny západného Balkánu.

Politici niektorých členských krajín sa odvolávajú na tzv. „únavu z rozširovania“ (enlargement fatigue). Únia sa podľa nich ešte „nespamätala“ z posledného kola rozšírenia o 10 krajín strednej a východnej Európy v máji 2004, a kým bude schopná prijať ďalšie krajiny, mala by si vyriešiť vlastné vnútorné problémy.

Absorpčnú kapacitu definujú dva základné faktory: transformácia kandidátskych krajín na plnohodnotné členské štáty EÚ a vývoj politík a inštitúcií Únie. Únia musí zabezpečiť, že si udrží schopnosť konať a rozhodovať, že udrží rovnováhu medzi svojimi inštitúciami, bude rešpektovať rozpočtové obmedzenia, a bude schopná implementovať spoločné politiky, ktoré budú fungovať a plniť svoj cieľ.

Objavili sa aj názory, že diskusia o absorpčnej kapacite má za cieľ odviesť pozornosť od skutočných problémov, ktorým Európa čelí, ako napríklad neudržateľnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky, či narastajúci euroskepticizmus Euroskepticizmus ako pochybnosť o idei jednotnej Európy nie je nový jav. Sczerbiak a Taggart ho pôvodne definovali ako náhodnú a kvalifikovanú, rovnako ako priamu a nekvalifikovanú opozíciu voči procesu európskej integrácie.medzi občanmi.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. sa v Strategickom dokumente o rozširovaní z jesene 2006 vyhla používaniu termínu „absorpčná kapacita“ a nahradila ho „integračnou kapacitou“. Definuje ju na základe troch komponentov:

Jeho definícia, na základe hodnotenia komisára pre rozširovanie Olliho Rehna, stojí na troch komponentoch:

Inštitucionálny: „Únia musí zabezpečiť, aby jej inštitúcie a rozhodovacie procesy ostali efektívne a (demokraticky) kontrolovateľné, v prospech súčasných členských krajín, ako ja z ohľadom na ďalšie rozširovanie.“

Dopad na politiky EÚ: „Únia musí byť pri rozširovaní naďalej schopná rozvíjať a implementovať spoločné politiky vo všetkých oblastiach. Hodnotenie dopadu rozšírenia na politiky EÚ sa udeje pri všetkých kľúčových momentoch procesu rozširovania.“

Rozpočet EÚ: Pred akýmkoľvek ďalším pristúpením (nových členov) bude EÚ musieť rozhodnúť o celkových potrebných rozpočtových prostriedkoch. Analýza Komisie vezme do úvahy rozpočtový aspekt, aj zvýšenú hospodársku dynamiku vyvolanú rozšírením.“

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies