Abecedný filter
Príbuzné heslá

Agenda 2000

Agenda 2000 Agenda 2000 je označovaná aj ako „Program EÚ pre 21. storočie“. Dokument bol vypracovaný Európskou komisiou na požiadavku Rady. Prezentuje najdôležitejšie problémy súvisiace s rozširovaním EÚ, jej politickou reformou a finančnými perspektívami v období 2000-2006.je označovaná aj ako „Program EÚ pre 21. storočie“. Dokument bol vypracovaný Európskou komisiou na požiadavku Rady. Prezentuje najdôležitejšie problémy súvisiace s rozširovaním EÚ, jej politickou reformou a finančnými perspektívami v období 2000-2006.

V centre výziev formulovaných v Agende bolo okrem rozšírenia EÚ aj potreba obmedziť verejné výdavky a rastúce znepokojenie niektorých členských štátov pokiaľ ide o finančné príspevky do rozpočtu EÚ. Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. preto navrhla „status quo“ pre rozpočet na roky 2000 až 2006, ktorý vylučuje zvýšenie finančných zdrojov za hornú hranicu 1, 27 percenta hrubého domáceho produktu a zároveň zabezpečuje, že vitálne funkcie Únie zostanú zachované, rovnako ako i solidarita medzi členskými štátmi EÚ, i medzi EÚ a perspektívnymi členmi. Spoločne s Agendou predložila EK Únii aj prvé posudky na jednotlivé krajiny uchádzajúce sa o vstup.

Dňa 26. marca 1999 uzavreli predstavitelia Rady Európskej únie politickú dohodu o Agende 2000. Mala posilniť jednotné politiky a dať Európskej únii nový finančný rámec pre obdobie rokov 2000 až 2006 s výhľadom na rozšírenie Únie. Agenda 2000 bola uvedená v roku 1999 vo forme 20 dokumentov so zreteľom na prispôsobenie poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, na životné prostredia, zjednodušenie legislatívy, efektívnosť štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Prijaté boli dva finančné mechanizmy – programy ISPA a SAPARD. Jej nosné časti sú tri:

Prvá sa zameriava na vnútorné úlohy – reformu jednotnej poľnohospodárskej politiky a súdržnosti hospodárskej a sociálnej politiky tak, aby bola adaptabilná po rozšírení Únie.

Druhá časť sa venuje posilneniu predvstupovej stratégie a posúdeniu prihlášok krajín uchádzajúcich sa o členstvo z hľadiska rešpektovania demokratických princípov a právnych predpisov, ako aj schopnosti rešpektovať legislatívu Spoločenstva.

Tretia časť pozostáva z určenia finančného rámca po roku 2000 a zo skúmania dopadu rozšírenia na Európsku úniu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies