Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín CPVO, ktorý sídli vo francúzskom meste Angers, bol založený v roku 1994 a začal vykonávať svoju úlohu k 27. aprílu 1995. Táto decentralizovaná agentúra Spoločenstva má samostatnú právnu subjektivitu a je samostatne financovaná, prevažne z rôznych príspevkov.

Hlavné úlohy, ktoré vykonáva:

  • registrácia žiadostí
  • kontrolovanie úplnosti a kvalifikovanosti žiadostí
  • technické posudky
  • ohodnocovanie a testovanie odrôd
  • udeľovanie vlastníckych nárokov

Štruktúra

  • Správna rada – tvoria ju zástupcovia členských štátov, zástupca Komisie a ich náhradníci. Medzi jej úlohy patrí prijímanie rozpočtu, dozeranie na prácu predsedu CPVO,Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín spravuje systém práv Spoločenstva k odrodám rastlín. kontrola jednotlivých úradov, má právo odvolať predsedu, validovanie technických protokolov a udeľovanie povinných licencií
  • Predseda – je zodpovedný za realizáciu rozpočtu v rámci svojich právomocí. Asistuje mu podpredseda, ktorý ho v nutnom prípade nahrádza.
  • Odvolacia komisia – je zodpovedná za rozhodovanie o odvolaniach voči rozhodnutiam CPVO. Tvorí ju predseda, jeho zástupca a nezávislí členovia, ktorých zo zoznamu menuje predseda.

Oficiálna stránka Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín CPVO [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies