Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami ECDC, ktoré sídli vo švédskej metropole Štokholm, bolo založené v roku 2004 nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 851/2004 a začalo vykonávať svoju činnosť v roku 2005. Jeho hlavnou úlohou je identifikovať, posúdiť a podať správu o súčasných a budúcich ohrozeniach ľudského zdravia, ktoré sú spôsobené infekčnými nákazami. Napomáha pri ochrane zdravie európskych občanov pred nákazlivými chorobami typu SARS, HIV, atď. Pri plnení tejto misie spolupracuje s rôznymi európskymi orgánmi, ktoré sa zaoberajú ochranou zdravia na národnej a európskej úrovni.

Ciele ECDC Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami bolo založené za účelom zvyšovania ochrany zdravia pred nákazlivými chorobami v Európskej únii.v rámci plnenia tejto misie:

  • Zhromažďovanie, zhodnocovanie a poskytovanie relevantných vedeckých a technických dát
  • Poskytovanie vedeckých posudkov a vedeckej a technickej pomoci v rátane školení a inštruktáže
  • Včasné poskytovanie informácií z oblasti verejného zdravia Európskej komisii, členským štátom, Agentúram spoločenstva a medzinárodným organizáciám
  • Koordinácia európskej siete orgánov, pôsobiacich na poli verejného zdravia
  • Výmena informácií, expertíz a overenej praxe a uľahčenie rozvoja a implementácie spoločných aktivít

Štruktúra

  • Správna rada -  je tvorená zástupcami členských štátov, 3 zástupcami Európskej komisie a 2 zástupcami Európskeho parlamentu. Prijíma interné pravidlá strediska, navrhované riaditeľom. Zasadá minimálne 2krát do roka, na zasadaniach je zúčastnený aj riaditeľ strediska, ktorý zabezpečuje administratívu, bez hlasovacieho práva.
  • Riaditeľ – je zodpovedný za celkovú koordináciu a vedenie strediska.
  • Poradné fórum – je zložené z členov kompetentných orgánov z členských krajín. Pomáha riaditeľovi a zabezpečuje vedecké pozadie aktivít a názorov strediska.

Oficiálna stránka Európskeho strediska na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami [En]





(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies