Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európska agentúra pre chemické látky

Európska agentúra pre chemické látky ECHA, ktorá sídli vo fínskej metropole Helsinki, bola založená v júni 2007 a od júna 2008 je schopná plnej prevádzky. Jej hlavným poslaním je zabezpečenie správy chemických látok v celej Európskej únii, čo zahŕňa ich registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie – nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Činnosť Agentúry sa dá obsiahnuť v týchto bodoch:

 • správa a uskutočňovanie technických, vedeckých a administratívnych aspektov REACH
 • zaistenie konzistentnosti týchto aspektov v celom Spoločenstve
 • poskytovanie odborného poradenstva členským štátov a európskym inštitúciám o chemických látkach spadajúcich pod REACH Cieľom legislatívy REACH je zlepšiť ochranu životného prostredia i zdravia obyvateľov EÚ dôslednejšou kontrolou používaných chemických látok. REACH je skratkou plného názvu Registrácia, Evaluácia a Autorizácia Chemických látok.
 • správa IT pozadia – elektronické nástroje, dokumenty a databázy
 • podpora kontaktných bodov na národnej úrovni a subjektov, registrujúcich chemikálie
 • verejné sprístupňovanie informácií o chemikáliách

Štruktúra

 • Správna rada – pozostáva z 28 zástupcov členských krajín, maximálne 6 zástupcov, menovaných Komisiou a 2 nezávislých osôb, menovaných Parlamentom. Rada prijíma pracovný program Agentúry, výročnú správu a rozpočet. Ďalej vymenúva Výkonného riaditeľa, Odvolací výbor, členov Výboru hodnotenia rizika a Výboru pre socio-ekonomické analýzy.
 • Výkonný riaditeľ – zodpovedá sa len Správnej rade, je právnym zástupcom Agentúry a zodpovedá za jej každodenný chod.
 • Sekretariát – pomáha pri registrácii a hodnotení, spravuje databázy, poskytuje informácie a pripravuje dokumenty.
 • Výbor členských štátov – jeho hlavnou úlohou je prispieť k zhode a rozhodnúť, keď majú členské krajiny alebo Agentúra rozdielne stanoviská k návrhom rozhodnutí.
 • Výbor hodnotenia rizika – vykonáva dôležitú úlohu v predkladaní stanovísk k hodnoteniam, žiadostiam o povolenie, návrhom o obmedzenie a klasifikáciu a označovaní.
 • Výbor pre socio-ekonomické analýzy - vykonáva dôležitú úlohu v predkladaní stanovísk k žiadostiam o povolenie a záležitostiam, ktoré sa priamo týkajú socio-ekonomického vplyvu navrhovaných právnych krokov.
 • Fórum – koordinuje sieť predstaviteľov a orgánov členských krajín zodpovedných za presadzovanie práva.
 • Odvolací výbor – má za úlohu rozhodovať o odvolaniach voči rozhodnutiam Agentúry
 • Výbor pre biocídne výrobky - pripravuje návrhy spojené s biocídnymi produktami

Oficiálna stránka Agentúry pre chemické látky

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies