Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európska environmentálna agentúra

Európska environmentálna agentúra EEA, ktorá sídli v dánskej metropole Kodaň, bola založená v roku 1993 a svoju prácu začala vykonávať v roku 1994. Jej hlavným poslaním je poskytovať jasné a nezávislé informácie o životnom prostredí pre politické skupiny, ako aj pre širokú verejnosť. Agentúra pôsobí v členských krajinách EÚ, ale aj v iných krajinách Európy. Okrem zúčastnených krajín úzko spolupracuje najmä s Európskou komisiou a Radou Európskej únie a potom aj s inými európskymi orgánmi, ktorým poskytuje svoje poradenstvo. Svoju prácu vykonáva prostredníctvom webového prostredia – na svojej internetovej stránke uverejňuje úplne znenia správ, zhrnutí a brífingov, ktoré sú zdarma prístupné – a pomocou predajných tlačených publikácií, ktoré sa dajú objednať prostredníctvom kníhkupectiev a národných predajcov Úradu EÚ pre verejné publikácie.

Štruktúra

  • Predstavenstvo – tvorí ho 27 zástupcov členských krajín EÚ, 2 zástupcovia Komisia a 2 zástupcovia vedeckých kruhov, ktorých menuje Parlament. Predstavenstvo schvaľuje pracovný program Agentúry a výročnú správu, menuje výkonného riaditeľa a určuje členov vedeckého výboru.
  • Výkonný riaditeľ – je zodpovedný za realizáciu pracovného programu a každodenný chod Agentúry. Zodpovedá sa Predstavenstvu.
  • Vedecký výbor – tvorí ho maximálne 20 vedcov, ktorých menuje Predstavenstvo, a je poradným orgánom pre Predstavenstvo a Výkonného riaditeľa.

Oficiálna stránka Európskej environmentálnej agentúry [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies