Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA, ktorý sídli v talianskom meste Parma, bol založený v roku 2002 Nariadením (ES) 178/2002. Jeho cieľom je stať sa svetovo uznávaným orgánom pre hodnotenie rizík v bezpečnosti potravín a krmovín, zdravia a ochrany zvierat a rastlín. Úrad poskytuje vedecké poradenstvo Európskym inštitúciám, kompetentným organizáciám, ale aj širokej verejnosti. Svoje poslanie – zhodnocovanie rizík a ich komunikácia – vykonáva otvorene a transparentne, na vysokej vedeckej úrovni, nezávisle a zodpovedne.

Štruktúra

  • Správna rada – jej členovia sú menovaní Radou po konzultácii s Parlamentom zo zoznamu, ktorý navrhuje Komisia. Je zodpovedná za správne fungovanie úradu, za pracovný program a rozpočet. Okrem toho menuje výkonného riaditeľa a členov vedeckého výboru a vedeckých pracovných skupín.
  • Výkonný riaditeľ – je zodpovedný za každodenný chod úradu, zodpovedá sa Správnej rade, ktorá ho menuje na 5-ročné funkčné obdobie.
  • Poradné fórum – tvoria ho zástupcovia členských štátov z kompetentných subjektov v tejto oblasti. Poskytuje odborné poradenstvo riaditeľovi pri vykonávaní jeho úradu.
  • Vedecký výbor – koordinuje prácu deviatich vedeckých skupín, ktoré majú rozdelené pôsobnosti vo všetkých oblastiach vyhodnocovania rizík.

Oficiálna stránka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies