Abecedný filter
Štruktúra hesiel
Príbuzné heslá

Európska agentúra pre lieky

Európska agentúra pre lieky EMA, ktorá sídli v Londýne, bola založená v roku 1995. Jej hlavným poslaním je vykonávať kontrolu a hodnotenie liekov a tým prispievať k ochrane a skvalitneniu zdravia ľudí aj zvierat. Poskytuje členským štátom aj inštitúciám EÚ odborné rady, týkajúce sa liečiv, v súlade s platnou európskou legislatívou.

Hlavné aktivity:

 • poskytovanie nezávislého a vedecky podloženého poradenstva
 • účinné a transparentné hodnotenie procedúr, ktoré pomáhajú na trh prinášať nové lieky
 • vykonávanie krokov k nepretržitej kontrole kvality liečiv
 • poskytovanie odborných rád a stimulov k rozvoju a inováciám vo výskume nových liečiv
 • odporúčanie bezpečnej hranice zostatkových chemických látok v zvieratách, chovaných v potravinárskom priemysle
 • zhromažďovanie zástupcov z radov pacientov, lekárov a iných zainteresovaných osôb k diskusii o otázkach všeobecného záujmu v tejto oblasti
 • publikovanie nestranných a zrozumiteľných informácií o liečivách a ich využití
 • vyvíjanie najlepších postupov pri hodnotení a kontrolách liečiv v Európskej únii

Štruktúra

EMA spravuje niekoľko výborov, medzi ktoré sú rozdelené odborné úlohy Agentúry:

 • Výbor pre hodnotenie rizík (PRAC)
 • Výbor pre inovatívnu liečbu (CAT)

Štruktúra vedenia Agentúry je nasledovná:

 • Výkonný riaditeľ – stojí na čele Agentúry, má na starosti hlave dozeranie na jej každodenný chod.
 • Správna rada – je dozorným orgánom EMA a zodpovedá najmä za rozpočet. Tvorí ju 28 zástupcov členských krajín, 2 zástupcovia Komisie a rovnako 2 zástupcovia Parlamentu, potom zástupcovia z radov pacientov, doktorov a veterinárov a pozorovatelia.

Oficiálna stránka Európskej agentúry pre lieky [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies