Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Európska námorná bezpečnostná agentúra EMSA, ktorá sídli v portugalskej metropole Lisabon, bola založená v roku 2002. Jej hlavným poslaním je poskytovanie informácií a podpory členským štátom EÚ a Komisii v oblasti námornej bezpečnosti. Podnetom k jej založeniu boli nedávne havárie ropných tankerov a snaha o zlepšenie situácie v bezpečnosti námornej prepravy a jej dopadu na životné prostredie, ako najdôležitejšieho spôsobu dopravy v medzinárodnom obchode, ktorým sa prepravujú najväčšie množstvá tovarov.

EMSA Vznik Európskej námornej bezpečnostnej agentúry je jedným z opatrení, ako zvýšiť námornú bezpečnosť a tak prispieť k predchádzaniu znečisťovania životného prostredia z lodí.vykonáva nasledovné úlohy:

  • Kontroly a inšpekcie – prispieva k hodnoteniu klasifikačných spoločností, overuje kontroly, ktoré vykonávajú orgány verejnej správy v prístavoch
  • Implementácia legislatívy EÚ – pomoc pri zavádzaní legislatívy EÚ v členských štátoch a informačný servis
  • Technická podpora a spolupráca – ide o pomoc pri predchádzaní a odstraňovaní znečistenia v pobrežných oblastiach členských štátov, a to pomocou špeciálnych lodí a satelitných snímkov

Štruktúra

  • Správna rada – pozostáva z reprezentantov členských štátov, 4 zástupcov Komisie, 4 profesionálov z najzainteresovanejších sektorov a zástupcov Nórska a Islandu
  • Výkonný riaditeľ – je zodpovedný najmä za definovanie a plnenie strategických cieľov agentúry a za riadenie dlhodobých vzťahov s relevantnými rezortmi Komisie a členských štátov

Oficiálna stránka Európskej námornej bezpečnostnej agentúry [En]





(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies