Abecedný filter
Štruktúra hesiel
Príbuzné heslá

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií ENISA, ktorá sídli gréckom meste Heraklion na ostrove Kréta, bola založená v roku 2004 a svoju činnosť začala vykonávať v septembri 2005. Hlavným poslaním Agentúry je poskytovanie poradenstva v oblasti bezpečnosti komunikačných sietí a informačných systémov, analýza dát ako aj podporovanie zvýšeného uvedomia a spolupráce orgánov EÚ s členskými štátmi. Takisto využíva svoje skúsenosti na podnietenie spolupráce medzi verejným a súkromným konaním. Ďalej okrem iného asistuje Komisii a členským štátom v ich dialógu s informačným priemyslom v otázkach hardvérovej a softvérovej bezpečnosti.

Agentúra vykonáva nasledovné:

  • poradenstvo a asistencia Európskej komisii a členských krajinám
  • zber a analýza dát o bezpečnostných v Európe a odhaľovanie rizík
  • presadzovanie nových metód v odhaľovaní rizík a ich predchádzaní
  • zvyšovanie povedomia a spolupráce medzi rôznymi aktérmi na poli bezpečnosti informácií
  • uľahčuje spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi pri rozvoji metód zvyšovania bezpečnosti
  • formuluje svoje závery a doporučenia

Štruktúra

  • Riadiaca rada – je zodpovedná za riadenie agentúry a vykonávanie jej povinností. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, 3 predstaviteľov Komisie, 28 predstaviteľov členských krajín, 3 predstaviteľov zúčastnených strán a 3 pozorovateľov. Má za úlohu schvaľovanie rozpočtu, kontrolu plnenia pracovného plánu, prijímanie náležitých finančných nariadení, stanovenie pracovných procedúr, schvaľovanie pracovného programu a menovanie Výkonného riaditeľa.
  • Skupina PSG (Permanent Stakeholders Group) – je výskumná skupina  expertov z celej Európy, ktorá sprostredkúva poradenstvo Riadiacej rade a vypracované návrhy pre pracovný program Agentúry.
  • Výkonný riaditeľ – so schválením PSG zakladá špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá má na starosti špecifické technické a vedecké záležitosti.
  • pracovné skupiny ad hoc - výkonný riaditeľ môže vytvoriť pracovnú skupinu po porade so Skupinou PSG

Oficiálna  stránka Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies