Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európska železničná agentúra

Európska železničná agentúra ERA, ktorá sídli vo francúzskom meste Valenciennes, bola založená v roku 2004 Európskym nariadením č. 881/2004. Jej hlavnou prioritou je zlepšovanie bezpečnosti európskej železničnej dopravy a prispievanie k jednej z hlavných priorít EÚ, a síce budovaniu bezpečnej a modernej integrovanej železničnej siete, ktorá je potrebná v dôsledku hospodárskej integrácie a obchodného rastu. Snaží sa o rozvoj ekonomicky uskutočniteľných spoločných technických štandardov a prístupu k bezpečnosti. Spolupracuje so zúčastnenými stranami v železničnej preprave, národnými činiteľmi a s európskymi inštitúciami.

ERA Poslanie Európskej železničnej agentúry je jasné - zvyšovanie bezpečnosti a interoperability európskych železníc.pracuje na implementácii programov:

  • Bezpečnosť železníc – je novou kompetenciou Európskej únie, ktorá je súčasťou tzv. Druhého železničného balíka. Bola predstavená Smernicou 2004/49/EC.
  • Interoperabilita – celkovou snahou tohto programu je vytvorenie schopnosti transeurópskeho železničného systému poskytnúť bezpečný a nepretržitý pohyb vlakov
  • Jednotný štandard pre európske železnice – ide o zavádzanie jednotných signalizačných štandardov v železničnej doprave v celej EÚ.
  • Ekonomické ohodnotenie – snahou je najmä vyhnutie sa znižovaniu rivality v železničnej doprave a pomoc pri identifikovaní hlavných technických parametrov čo sa týka nákladov, na ktoré sa môže agentúra zamerať.

Štruktúra

  • Správna rada – dozerá na vykonávanie práce agentúry. Pozostáva zo zástupcov všetkých členských štátov, 4 zástupcov Komisie a 6 expertov z oblasti železničnej dopravy.
  • Výkonný riaditeľ – zodpovedá za každodenný chod agentúry.

Oficiálna stránka Európskej železničnej agentúry [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies