Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie ETF, ktorá sídli v talianskom meste Turín, bola založená Nariadením Rady č. 1360 v roku 1990. Jej poslaním je prispievať k rozvoju vzdelávania o odbornej prípravy v partnerských krajinách Európskej únie. Napomáhajú rozvoju využívania potenciálu ľudských zdrojov cez reformy vzdelávania, odbornej prípravy a pracovného trhu  v kontexte politiky zahraničných vzťahov EÚ. Za týmto účelom zhromažďuje expertov z rôznych oblastí, ktorí riešia komplex viacrozmerných námetov.

V súčasnosti nadácia pôsobí v 30 krajinách, kde vykonáva nasledovné aktivity:

  • hodnotí pokrok a smerovanie reformného snaženia
  • navrhuje, vypracúva a sleduje projekty na požiadanie Komisie
  • buduje kapacity pre zapojenie politikov a odborníkov do modernizačného programu vo svojich krajinách
  • je prostredníkom medzi zúčastnenými v procese modernizácii na medzištátnej, národnej a regionálnej úrovni

Štruktúra

  • Riaditeľ – je zodpovedný za riedenie nadácie. Je menovaný na 5-ročné obdobie.
  • Správna rada – tvoria ju zástupcovia členských krajín Európskej únie, pozorovatelia z kandidátskych krajín a zástupcovia Európskej komisie. Je zodpovedná za prijímanie ročného pracovného programu a výročnej správy. Zasadá 2-krát do roka, zvyčajne v Turíne.
  • Poradné fórum – tvorí ju približne 120 expertov z oblasti vzdelávania z členských krajín EÚ, partnerských krajín, Európskej komisie, spoločenských partnerov a iných medzinárodných organizácií. Jeho poslaním je poskytovať poradenstvo ETF Európska nadácia pre odborné vzdelávanie riadi viecero programov ako sú Phare, CARDS, Tacis, MEDA a Tempus. Tým, že zdieľa poznatky z oblasti odborného vzdelávania, nepriamo napomáha k zlepšeniu životných podmienok skrze pomoc mnohým ľudom v rozvoji svojich osobných schopností.a Správnej rade. Jeho členovia sú menovaný na 3-ročné obdobie.

Oficiálna stránka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies