Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU-OSHA, ktorá sídli v Španielskom meste Bilbao, bola založená v roku 1996. Jej hlavným poslaním je pretvárať európske pracoviská na bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie. Agentúra je prezentovaná vo všetkých členských krajinách prevažne skrze vedúce organizácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

EU-OSHA realizuje svoje poslanie zdieľaním nadobudnutých skúseností, výmenou a komunikáciou informácií s pracovníkmi na pracoviskách rôznymi spôsobmi, ako sú verejné kampane, organizácia Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poskytovanie informácií na webe a rôzne elektronické a tlačené prospekty a publikácie. Takisto sa snaží priblížiť legislatívu ochrany zdravia pri práci na pracoviskách.

Štruktúra

  • Riadiaca rada – stanovuje ciele a stratégiu a identifikuje priority v záležitostiach ochrany zdravia pri práci. Ďalej menuje riaditeľa a prijíma pracovný program, výročnú správu a rozpočet. Tvoria ju predstavitelia vlád, zamestnávateľov a zamestnancov z členských krajín, zástupcov Európskej komisie a pozorovateľov. Zasadá najmenej raz do roka.
  • Riaditeľ – je právny zástupca Agentúry a zodpovedá za jej riadenie a každodenných chod. Zodpovedá sa a je volený Riadiacou radou na 5-ročné obdobie s možnosťou jedného znovuzvolenia.
    súčasnou riaditeľkou je Dr. Christa Sedlatschek.

    Predsedníctvo – pracuje ako riadiaca skupina, ktorá dozerá na prácu Agentúry. Je tvorené 11 členmi Riadiacej rady a zasadá 4-krát do roka.

    Poradné skupiny – tri poradné skupiny poskytujú strategické odporučenia a spätnú väzbu na aktivity Agentúry. Členov poradných skupín menuje Rada Agentúry zo zamestnancov, zamestnávateľov a vládnych predstaviteľov členských krajín.


Oficiálna stránka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies