Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Fusion for Energy

Fusion for Energy (Jadrová syntéza pre energiu) – Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, ktorý sídle v Barcelone v Španielsku, bol založený v roku 2007 Rozhodnutím 2007/198 na obdobie 35 rokov. Spoločný podnik pozostáva z Európskej komisie, ktorá zastupuje Euratom, členských štátov Euratomu a s ďalšími krajinami, ktoré majú uzavreté zmluvy o spolupráci s Euratomom v oblasti jadrovej syntézy, riadia svoj výskum v súlade s programami Euratomu a sú potenciálnymi členmi (zatiaľ len Švajčiarsko).

Hlavné ciele:

  • prispievať k programu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)
  • pripravovať vývoj ďalšej generácie demonštračného reaktora na jadrovú syntézu
  • sprostredkovávať dohodu medzi EÚ a Japonskom v tejto oblasti

Štruktúra

  • Správna rada – tvoria ju dvaja zástupcovia všetkých členov podniku. Je zodpovedná za prijímanie dôležitých rozhodnutí a za dozor nad aktivitami podniku. Medzi jej právomoci patrí napr. menovanie riaditeľa, schvaľovanie základnej organizačnej štruktúry, prijímanie výročnej správy a rozpočtu, prijímanie 5-ročného projektového plánu a iné.
  • Riaditeľ – je zodpovedný za každodenné fungovanie podniku. Medzi jeho pracovné povinnosti patrí napr. implementácia pracovného programu a rozpočtu, zaistenie finančného manažmentu a interných kontrol a iné.
  • Výkonný výbor – je tvorený 13 osobami, ktoré kolektívne zastupujú správnu radu. Stretávajú sa približne 6-krát do roka a sú zodpovední za prijímanie kontraktov, poskytovanie komentárov k dokumentom, ktoré sú spojené s pracovným programom a rozpočtom a iné záležitosti, zverené správnou radou.
  • Technický poradný orgán – poskytuje poradenstvo a podporu správnej rade a riaditeľovi v otázkach prijímania a implementácie pracovného programu a projektových plánov.

Oficiálna stránka Jadrovej syntézy pre enegriu [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies