Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Agentúra Európskej únie pre základné práva FRA, ktorá sídli vo Viedni v Rakúsku, bola založená v roku 2007 nariadením Rady (ES) č. 168/2007, kedy nahradila bývalé Európske monitorovacie centrum rasizmu a xenofóbie EUMC. Je  nezávislým orgánom a spolupracuje s národnými a medzinárodnými orgánmi a organizáciami, obzvlášť s Radou Európy. Hlavným poslaním je poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva o základných právach a legislatíve spoločenstva príslušným orgánom Spoločenstva a členským štátom. Pôsobnosť Agentúry sa vzťahuje na členské štáty EÚ, územie kandidátskych krajín a na krajiny, ktoré majú uzavretú s EÚ Stabilizačnú a asociačnú dohodu.

Úlohy Agentúry:

  • zber informácií a dát, výskum a analýzy
  • poradenstvo členským štátom a inštitúciám Únie
  • spolupráca s občianskou spoločnosťou

Štruktúra

  • Správna rada – tvorí ju 27 zástupcov členských štátov EÚ, jeden zástupca Rady Európy a 2 zástupcovia Európskej komisie. Každý člen rady môže byť zastúpený jedným náhradníkom. Úlohou Správnej rady je prijímanie ročného pracovného programu, výročnej správy, menovanie a odvolávanie Riaditeľa agentúry, schvaľovanie ročného rozpočtu a menovanie členov Vedeckého výboru. Rada zasadá pravidelne 2-krát ročne.
  • Výkonná rada – tvorí ju predseda a podpredseda Správnej rady, ďalší 2 členovia Správnej rady a jeden zástupca Európskej komisie. Jej poslaním je pomáhať Správnej rade a Riaditeľovi pri prijímaní rozhodnutí.
  • Vedecký výbor – garantuje vedeckú kvalitu práce Agentúry. Tvorí ho 11 nezávislých osôb, ktorými sú kvalifikovaní odborníci v oblasti základných ľudských práv.
  • Riaditeľ – je zodpovedný za každodenný chod Agentúry.

Oficiálna stránka Agentúry Európskej únie pre základné práva [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies