Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Agentúra pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach

Agentúra pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach FRONTEX bola vytvorená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 349/25.11.2004) s cieľom napomôcť k integrovaniu sa národných systémov hraničnej bezpečnosti. Integrácia by mala byť dostatočne hlboká na to, aby nový systém dokázal efektívne čeliť všetkým druhom hrozieb vyplývajúcim z veľkej spoločnej vonkajšej hranice. Sídlom agentúry je mesto Varšava v susednom Poľsku.

Aktivity Frontex-u sú zamerané na podporu modelu Integrovanej bezpečnosti na hraniciach. Koordinuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, pomáha členským štátom pri vzdelávaní a odbornej príprave vnútroštátnej pohraničnej stráže vrátane stanovovania spoločných vzdelávacích noriem, analyzuje riziká, sleduje vývoj výskumu, ktorý sa týka kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami, pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach a poskytuje jednotlivým krajinám potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných operácií v prípadoch navracania osôb.

Aktivita FRONTEX-u by nebola efektívna bez úzkej spolupráce s inými organizáciami, ktorých kompetencie siahajú aj do problematiky hraničnej bezpečnosti. Ide najmä o organizácie EUROPOL, CEPOL, OLAF, colné úrady a rôzne organizácie zodpovedné za fytosanitárne a veterinárne hraničné kontroly.

Štruktúra

  • Rada manažmentu riadi Agentúru, pozostáva z výkonných riaditeľov národných organizácií zabezpečujúcich bezpečnosť na hraniciach a zo zástupcov Európskej Komisie. Rada kreuje vlastné rozpočtové pravidlá, finančné a pracovné smernice a rovnako vymenúva výkonného riaditeľa organizácie a jeho námestníka.

Oficiálna stránka Agentúry pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies