Abecedný filter
Príbuzné heslá

Ashton, Catherine

Podpredsedníčka Európskej komisie, Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Barónka Catherine Ashton Členka Európskej komiesie pre vonkajší obchod (2008-2009), nahradila na tomto poste Petra Mandelsona.sa narodila 20. marca 1956 vo Veľkej Británii. Má manžela – Peter Kellner a dve deti, Robert a Rebecca. V období, kedy bola na čele obchodu Spoločenstva, spolupracovala so spoločnosťami na vytvorení efektívnych obchodných stratégií. Má tiež skúsenosti s medzinárodnými obchodnými jednaniami.

Politická kariéra

 • 1983 – 1989 riaditeľka obchodu Spoločenstva
 • 1998 – 2001 predsedala zdravotným činiteľom v Hertfordshire a stala sa vice-prezidentkou Národnej rady pre rodiny s jedným rodičom
 • 1999 – bola menovaná titulom „doživotného peera“
 • 2007 – menovaná za lídra Snemovne lordov
 • 2008 – 2009 menovaná na post komisárky Európskej komisie pre obchod, kde nahradila predošlého komisára, Petra Mandelson
 • 2009 - podpredsedíčka Európskej komisie zodpovedná za vonkajšie vzťahy
 • 2009 - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Podľa prijatej Lisabonskej zmluvy ustanovila Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Catherine Ashtonovú za Vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Predsedá Rade ministrov pre zahraničné veci a vedie Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú poltiku.

V rámci svojej postavenia na poste podpredsedníčky Európskej komisie zabezpečuje zásadovosť a koordináciu esterného konania Európskej únie.

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastávala funkcie:

Vonkajší obchod (2004-2009)

 • Bola zodpovedná za portfólio „vonkajší obchod.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre obchod.

Komisárska Ashton na svojej oficiálnej stránke píše: Nevnímam obchod iba ako obsah lodných kontajnerov. Hlavným cieľom politiky obchodu nie je obchod pre obchod, ale je to úspešnejší, stabilnejší a spravodlivejší svet.

Generálne riaditeľstvo pre obchod (DG pre obchod) pomáha Komisii manažovať obchodnú politiku, zabezpečovať prosperitu, solidaritu a bezpečnosť obchodovania v Európe a tým pádom aj vo svete. Nástrojmi pre tieto ciele sú podporovanie konkurencieschopnosti, vytvárania pracovných miest a súčasne podnecovanie hospodárskeho rastu.

Do agendy DG spadá: vyjednávanie bilaterálnych a multilaterálnych obchodných zmlúv, dohliadanie na dodržiavanie týchto zmluvných záväzkov. Úzko spolupracuje so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) a inými medzinárodnými organizáciami vo sfére obchodu. Agenda pokrýva všetky obchodovateľné komodity, od manuálne vyrobených tovarov, cez poskytovanie služieb až po duševné vlastníctvo a investície.

Ciele sú napĺňané v rámci nasledovných čiastkových aktivitách:

 • definovanie obchodných záujmov EÚ;
 • vyjednávanie obchodných zmlúv podľa obchodných smerníc navrhnutých Komisiou a schválených Radou;
 • monitorovanie dodržiavanie dojednaných zmlúv;
 • monitorovanie politík, domácich a zahraničných, ktoré majú nejaký dopad na európsku obchodnú politiku alebo investície;
 • informovanie všetkých obchodných strán (existujúcich a potenciálnych) o obchodných zámeroch EÚ a pravidlách jednotného európskeho trhu.

Oficiálne stránky Generálneho riaditeľstva pre obchod [EN]

Vonkajšie vzťahy (od 2009)

 • Bola zodpovedná za portfólio „vonkajšie vzťahy a Európska politika susedstva.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre vonkajšie vzťahy.

Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy je inštitúciou, ktorá poskytuje zázemie a podporu aktivitám komisárky pre vonkajšie vzťahy. Prezentuje politiku vonkajších vzťahov a napomáha k identifikácii sa Európskej únie (a Európskej Komisie) na medzinárodnej scéne. Toto generálne riaditeľstvo taktiež koordinuje všetky aktivity Komisie smerujúce voči zahraničiu a rovnako diplomatickí zástupcovia EK v zahraničí sú jeho zamestnancami. Riaditeľstvo zodpovedá za vzťahy s medzinárodnými organizáciami typu Organizácia spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo Rada Európy.Rada Európy je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal francúzsky Štrasburg. Je zástupcom Komisie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Barrosova Komisia predpokladá, že toto Generálne riaditeľstvo časom úplne prevezme agendu Európskej politiky susedstva.

Oficiálne stránky Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy [EN]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies