Abecedný filter

Balík dvoch legislatívnych aktov

Vzťahuje sa na krajiny eurozóny a jeho cieľom je ďalej posilniť hospodársky dohľad. Balík vstúpil do platnosti 30. mája 2013. Nové opatrenia sa vzťahujú už na rozpočtový cyklus v roku 2014.

Súčasťou balíka sú návrhy dvoch nariadení:

a. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (návrh)

Týka sa monitoringu a skúmania návrhov rozpočtových plánov. Komisia navrhla, aby jej a Euroskupine (ministri financií krajín s eurom) členovia eurozóny do 15. októbra predkladali návrhy svojich rozpočtov na preskúmanie. Exekutíva následne porovná ich zhodu s Paktom stability a rastu a ak odhalí odchýlky, mohla by požiadať o prepracovanie.

Posudkom sa zároveň bude zaoberať aj Euroskupina a tým sa zvýši vzájomná kontrola v eurozóne. Suverenita národných parlamentov pri prijímaní rozpočtov ostane nedotknutá. Zároveň budú mať právo požiadať Komisiu o vysvetlenie v prípade, že požiada o prepracovanie rozpočtu.

b. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (návrh)

Vzťahuje sa na členské krajiny, ktoré majú finančné problémy (čerpajú pomoc z EFSF alebo v budúcnosti ESM) alebo im ešte len hrozia. Ak by návrh platil už dnes, týkal by sa Grécka, Írska, Portugalska, Talianska a Španielska (na neoficiálnej báze systém už funguje).

Na základe rozhodnutia Európskej komisie by podliehali silnejšiemu dohľadu a mali by povinnosť prijímať opatrenia na riešenie zdrojov nestability. V prípade, že by nemali vlastné administratívne kapacity, Komisia by im poskytla technickú pomoc (na princípe súčasnej Pracovnej skupiny pre Grécko).

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies