Abecedný filter

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska banka pre obnovu a rozvoj / European Bank for Reconstruction and Development) (EBOR) je medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom v Londýne. Vznikla na základe Zmluvy o založení podpísanej v Paríži 29. mája 1990. Cieľom EBOR je podpora transformácie krajín na trhovo orientované ekonomiky v  strednej a východnej Európy a bývalom Sovietskom zväze. Tieto krajiny sa hlásia a uplatňujú princípy demokracie a pluralizmu. EBOR pomáha formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami podporuje konkurenčnú a súkromnú hospodársku činnosť v 27 krajinách strednej Európy a Pobaltia, južnej a východnej Európy a Spoločenstve nezávislých štátov. Akcionármi EBOR je 60 členských krajín (vrátane 27 prijímateľských / recipientských), Európske spoločenstvo a Európska investičná banka. Celková výška upísaného kapitálu je 20 mld. EUR, z toho 5 mld. EUR predstavuje splatený kapitál a zvyšných 15 mld. EUR je splatných na požiadanie.

Najvyšším orgánom banky je rada guvernérov (Board of Governors). Najvyšším predstaviteľom EBOR je jej prezident, ktorý je volený Radou guvernérov na štvorročné obdobie. Za operačnú činnosť EBOR zodpovedá rada riaditeľov (Board of Directors). Pozostáva z 23 výkonných riaditeľov menovaných na tri roky jednotlivými konštituenciami / zoskupeniami krajín podľa podielu jednotlivých krajín na základnom imaní EBOR. 

Slovenská republika je členom EBOR od roku 1993. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR vykonáva minister financií, jeho alternátom je guvernér NBS. SR je súčasťou multinárodnej konštituencie spolu s Českou republikou, Maďarskom a Chorvátskom. V priebehu rokov 1991 – 2005 podpísala EBOR 44 projektov v celkovej hodnote skoro 4,1 mld. EUR, v ktorých predstavovala angažovanosť EBOR viac ako 1 mld. EUR. Z tejto sumy smerovalo 92 % do súkromného sektora.

Na Výročnom zasadnutí Rady guvernérov v máji 2006 bol schválený materiál Capital Resource Review 3 (CRR3) na roky 2006-2010. Trendom na obdobie CRR3 je presun aktivít EBOR viac na východ a juhovýchod Európy a do strednej Ázie a postupná graduácia v krajinách EU-8 (krajiny V4, Pobaltské krajiny a Slovinsko).


http://www.nbs.sk/MEDZINAR/EBRD/INDEX.HTM

http://www.ebrd.com

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies