Abecedný filter

Biomasa

V ekológii sa pojmom biomasa V oblasti energetiky a priemyselnej výroby sa pojem biomasa vzťahuje na biologický materiál, ktorý môže byť využitý na výrobu energie, palív, alebo inak priemyselne spracovaný.označuje suma živej látky – celkový žijúci biologický materiál v danej oblasti, v biologickej komunite, alebo skupine.

V oblasti energetiky a priemyselnej výroby sa pojem biomasa vzťahuje na biologický materiál, ktorý môže byť využitý na výrobu energie, palív, alebo inak priemyselne spracovaný. Dôležité je, že biologický materiál je spracovaný človekom – do biomasy sa teda neráta organický materiál transformovaný geologickými procesmi (uhlie, ropa, zemný plyn a pod.)

Biomasa sa zvyčajne využíva vo forme rastlín pestovaných pre produkciu palív (biopalív) – cukrová trstina, odpadové drevo, a zvyšky rastlinnej výroby a podobne. Sú však možné aj iné využitia, ako je produkcia tepla (vyhrievanie bytov či skleníkov), výroba chemických látok, vlákien, použitie v stavebníctve, či na výrobu biodegradatívnych plastov.

Biopalivá – najčastejšie bioetanol, biobutanol a biodiesel – sú niekedy považované za budúci alternatívny zdroj energie v doprave.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. považuje biomasu za dôležitú súčasť energetickej budúcnosti Európy. Akčný plán pre biomasu, predložený v decembri 2005, predpokladá zdvojnásobenie využívania biomasy do roku 2010. Viedlo by to k zníženiu dovozu ropy o 8%, zabránenie emisií skleníkových plynov v hodnote 209 miliónov ton ekvivalentov CO2 ročne a vytvoreniu približne 300 000 pracovných miest v poľnohospodárstve a lesníctve.

Komisia hovorí o viacerých výhodách zdvojnásobenia využívania biomasy:

  • Podiel fosílnych palív na energetickom mixe EÚ poklesne z 80% na 75%, čo znamená 8% pokles dovozu nespracovanej ropy. To môže celkovo pozitívne ovplyvniť ceny ropy – a pohonných hmôt.
  • Emisie skleníkových plynov poklesnú o 209 miliónov ton ekvivalentu CO2 ročne, čo pomôže Únii splniť záväzky Kjótskeho protokolu.
  • V sektore poľnohospodárstva a lesníctva sa vytvorí 250-300 000 dodatočných pracovných miest.

Komisia: Nové a obnoviteľné zdroje – biomasa

http://ec.europa.eu/energy/res/biomass_action_plan/green_electricity_en.htm

Akčný plán pre biomasu

http://ec.europa.eu/energy/res/biomass_action_plan/doc/2005_12_07_comm_biomass_action_plan_sk.pdf

Wikipedia – biomasa

http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies