Abecedný filter
Súvisiaca anketa
Potrebuje Európa vlastnú armádu?
31 %
69 %
Spolu hlasovalo 11044 ľudí.Bojové jednotky

Dôležitou súčasťou vojenských ambícií Európskej únie je schopnosť rýchlej a rozhodnej reakcie v problémových oblastiach mimo európskeho územia. Konferencia o záväznom vojenskom potenciále znamenala formálny začiatok konceptu Bojových jednotiek EÚ. Zmyslom jednotiek (1500 vojakov na každú jednotku) je, aby bola Únia schopná riešiť problémy mimo vlastného územia. Prvé bojové jednotky Európska bojová jednotka je definovaná ako jednotka v počte 1500 vojakov. Môže ju vytvoriť buď jeden štát, alebo skupina štátov.by mali byť schopné nasadenia do roku 2007.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola založená Maastrichtskou zmluvou a tvorí druhý pilier Európskej únie. (SZBD) uzrela svetlo sveta v Maastrichtskej zmluve z roku 1993. Táto postupne zostavovaná ambícia spoločnej európskej obrany pramenila z frustrácie z nedostatku európskej aktivity v polovici 90. rokov počas prvej vojny na Balkáne. Francúzsko-britská dohoda zo Saint Malo v roku 1998 o potrebe „schopnosti samostatnej akcie Únie zastrešenej spoľahlivou vojenskou silou“, predchádzala európskemu summitu v Helsinkách v roku 1999. Ten odsúhlasil takzvaný „hlavný cieľ“, ktorého podstatou bola od roku 2003 schopnosť nasadiť až do 60 000 vojakov vo vzduchu a na more v 60-dňovej lehote.

Ťažkosti v budovaní skutočne operabilnej sily tejto veľkosti viedli k uvedomeniu si potreby rýchlejšej odpovede na krízové situácie v podobe bojovej jednotky pozostávajúcej z 1500 vojakov.

Projekt prvej bojovej jednotky naštartovali Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vo februári 2004 a v lehote dvoch mesiacov ho ministri obrany krajín EÚ schválili. Následne ho premenili na Európsky koncept, ktorý bol formálne uvedený 22. novembra 2004 na Konferencii o záväzkoch v oblasti obranných kapacít. Bojové jednotky by mali byť použiteľné v celom spektre úloh, ktoré sú vymenované v článku 17.2 Zmluvy o Európskej únii a tých, ktoré sú uvedené v Európskej obrannej stratégii, menovite v otázkach bojovej sily krízového menežmentu.

Európska bojová jednotka je definovaná ako jednotka v počte 1500 vojakov. Môže ju vytvoriť buď jeden štát, alebo skupina štátov. Nemusí ju nevyhnutne vytvárať špecifický počet členských štátov. Na jej tvorbe sa môžu podieľať aj európski členovia NATO,NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. ktorí sú kandidátmi na vstup do EÚ, podieľa sa na nich ale napríklad aj Nórsko (člen NATO, nie však kandidát na vstup do EÚ). Kľúčová úloha európskych bojových jednotiek tkvie v schopnosti začať operáciu v lehote 5 dní po schválení Radou. Sily by mali byť na cieľovom území do 10 dní od rozhodnutia EÚ o spustení operácie.

V odpovedi na krízu alebo na urgentnú žiadosť OSN, by mala byť EÚ schopná viesť simultánne operácie o dvoch bojových jednotkách v trvaní do 120 dní.

Na spomínanej Konferencii o záväzkoch v oblasti obranných kapacít konanej 22. novembra 2004, prijali členské štáty spoločný záväzok týkajúci sa vytvorenia 13 bojových jednotiek EÚ. Plná operabilita prvej jednotky je naplánovaná na rok 2007.

 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Španielsko
 • Veľká Británia
 • Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Luxembursko
 • Francúzsko a Belgicko
 • Nemecko, Holandsko a Fínsko
 • Nemecko, Rakúsko a Česká republika
 • Taliansko, Maďarsko a Slovinsko
 • Taliansko, Španielsko, Grécko a Portugalsko
 • Poľsko, Nemecko, Slovensko, Litva
 • Švédsko, Fínsko vrátane Nórska
 • Veľká Británia a Holandsko

Na to, aby sa mohli skupiny jednotiek kvalifikovať ako európska bojová jednotka, budú musieť splniť všeobecne definované a schválené štandardy a absolvovať proces vytvárania bojovej jednotky. EÚ si uvedomuje, že jej iniciatívy sa môžu prekrývať s iniciatívami NATO, akými sú napríklad jednotky rýchleho nasadenia NATO. EÚ a NATO teda pripustili celkovú prepojenosť a komplementárnosť bojových jednotiek EÚ a jednotiek rýchleho nasadenia NATO. To znamená súlad štandardov, praktických metód a procedúr všade tam, kde je to nielen možné, ale aj potrebné. Keďže členstvo v EÚ a v NATO (Partnerstvo pre mier) sa prekrýva, operabilita medzi misiami členských štátov EÚ a NATO je predovšetkým na zodpovednosti a rozhodnutí jednotlivých krajín.

Európske bojové jednotky upriamili pozornosť na chýbajúcu kapacitu vojenského výzbroja v takých oblastiach, akou je schopnosť zabezpečiť leteckú prepravu, vykonávať prieskum bojiska pomocou diaľkovo riadených, bezposádkových strojov a na potrebu zlepšenia interoperability zariadení a komunikačných systémov.

Európska obranná agentúra Cieľom Európskej obrannej agentúry je zvyšovať efektivitu vojenských výdavkov členských krajín EÚ synergickým efektom užšej spolupráce v oblasti plánovania obranných bezpečnostného výskumu a vývoja, či obstarávania obranných zariadení.(EOA) aktívne zastrešuje tieto aktivity. Výskumnú pozornosť zameriava na technológie, ktoré budú vyžadovať operácie budúceho krízového menežmentu. Kľúčom k úspechu európskych bojových jednotiek je vlajkový program Riadenia, Kontroly a Komunikácie.

Z teoretického hľadiska sa bojové jednotky EÚ budú môcť účastniť nasledovných typov misií:

 • Expedičná misia - buď autonómna, alebo spoločná operácia (s NATO), ktorá rieši krízu limitovanej veľkosti.
 • Prípravná misia - počiatočná misia, ktorá dláždi cestu operácii väčšej sily s cieľom nastoliť mier alebo ho následne udržať.
 • Pohotovostná misia - podpora existujúcej misii, ktorá udržiava mier, a ktorá má silnú schopnosť riešiť krízy lokálneho a veľkosťou limitovaného charakteru.

Veľkosť vojenských jednotiek – trinásť jednotiek, z ktorých každá má 1500 vojakov – ešte neznamená, že tvoria jadro nejakej európskej armády. Takéto ambície sa môžu objaviť až ako dôsledok všeobecne žiadúceho vývoja v európskej bezpečnostnej a obrannej politike a nie zo samotného konceptu vojenských jednotiek. Vojenské jednotky budú schopné zapojiť sa do vojny, ale nie viesť vojnu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies