Abecedný filter

Borg, Joe (2004-2009)

Bývalý komisár pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti

Joe Borg Komisár pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti (2004 - 2009)sa narodil 19. marca 1952 na Malte. Študoval právo na tamojšej univerzite a neskôr pokračoval v štúdiách vo Veľkej Británii. Právu ostal verný ako prednášateľ, pri čom od roku 1988 sa špecializuje na európske právo. Je autorom stratégie vstupu Malty do EÚ.

Akademická kariéra

  • Právo vyštudované na univerzitách na Malte a vo Veľkej Británii

Politická kariéra

  • Jeho politická kariéra je spätá s Národnou stranou
  • 1989 - 1995 poradca ministra zahraničných vecí v oblasti európskych záležitostí
  • 1992 - 1995 člen Bankovej rady Maltskej centrálnej banky
  • 1995 - zvolený za poslanca maltského parlamentu
  • 1999 - 2004 minister zahraničných vecí
  • 2004 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za rybné hospodárstvo a námorné záležitosti

Aktivity na poste podpredsedu Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

  • Bol zodpovedný za portfólio „rybné hospodárstvo a námorné záležitosti.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Cieľom generálneho riaditeľstva je podnecovať Komisiu, aby venovala dostatočnú politickú pozornosť otázkam rybného hospodárstva a námorníctva. Je zodpovedné za manažment Spoločnej politiky rybolovu (CFP). Cieľom CFP je udržateľný rybolov s ohľadom na ekonomický a sociálny rozmer. Súčasne sa pri tom kladie dôraz aj na ochranu životného prostredia. Odhliadnuc od týchto funkcií, generálne riaditeľstvo je rovnako zodpovedné za rozvoj a reformu politík Komisie v oblasti portfólia. Jeho úlohou je tiež radiť Komisii, aké legislatívne opatrenia treba prijať, aby boli stanovené ciele naplnené.

Komisár Borg si pre svoje funkčné obdobie stanovil dve priority: položiť základy Európskej námornej politiky a podporovať ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť európskeho rybolovu a námorného priemyslu. Obe agendy sú úzko prepojené. Predpokladom pre ich naplnenie je zachovanie morskej biodiverzity.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies