Abecedný filter

Brüstle vs Greenpeace

Brüstle vs. Greenpeace je právny spor, ktorý rozhodoval Súdny dvor Európskej únie.

Súdny dvor zakázal v rozsudku vo veci Brüstle v Greenpeace patentovanie vynálezov využívajúcich embryonálne kmeňové bunky, čo sa stalo dôvodom obáv, že verdikt vyženie z Európy dôležitú oblasť výskumu.

V spore napadol Greenpeace Brüstlov patent týkajúci sa metódy izolovania neuronálnych prekurzorov z embryonálnych buniek za účelom liečby neurologických ochorení. Podstatou argumentu Greenpeace bolo, že udelenie patentu spôsobí zneužívanie buniek, ktoré pochádzajú z embryí, pretože v konečnom dôsledku dochádza k ich zničeniu, čo je v rozpore s verejným poriadkom. Nemecký federálny patentový súd vyniesol rozsudok v prospech Greenpeace a vyhlásil patent za neplatný. Brüstle sa odvolal na Nemecký federálny súd, ktorý spochybnil rozhodnutie Patentového súdu a obrátil sa na Súdny dvor EÚ s otázkou, ako interpretovať smernicu o právnej ochrane biotechnologických vynálezov.

Súd skúmal, či pod zákaz využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely (článok 6(2)(c) smernice) spadá aj využitie na vedecké účely. Udelenie patentu podľa súdu implikuje jeho komerčné a priemyselné využitie, preto vedecký výskum zahŕňajúci využívanie ľudských embryí nemôže žiadať o ochranu patentového práva. Vylúčenie sa netýka tých terapeutických alebo diagnostických metód uplatňovaných na ľudských embryách, ktoré sú užitočné pre ne samotné, napríklad týkajúce sa zlepšenia ich šancí na prežitie.

Nemecký federálny súd tiež žiadal interpretáciu pojmu „ľudské embryo", ktorý v smernici nie je definovaný. Otázkou bolo, či sa vylúčenie patentovateľnosti týka všetkých štádií ľudského embrya alebo musia byť splnené iné podmienky, ako napríklad dosiahnutie určitého stupňa vývoja. Súd sa odmietol zaoberať lekárskymi a etickými aspektmi a venoval sa právnej interpretácii smernice, kde vyslovil, že z jej cieľa a kontextu vyplýva širšie chápanie pojmu „ľudské embryo," ktoré zahŕňa kmeňové bunky schopné začať proces premeny v ľudskú bytosť. Pri vylúčení z patentovateľnosti súd vychádza z predpokladu, že získanie kmeňových buniek z embrya znamená jeho zničenie.

Vedecká komunita vyjadrila svoje hlboké znepokojenie už po zverejnení právneho názoru generálneho advokáta Y. Bota. Vedci sa obávajú straty záujmu o financovanie nákladného výskumu kmeňových buniek, lebo prichádzajú o možnosť ochrániť svoje vynálezy.

 

Rozhodnutie Súdneho dvora nájdete na stránke:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0034:SK:HTML

www.najpravo.sk

http://eur-lex.europa.eu

http://www.eurostemcell.org

curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110112en.pdf

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies