Abecedný filter

Európska policajná akadémia

Európska policajná akadémia CEPOL Európska policajná akadémia - CEPOL organizuje kurzy a školenia, ktoré sa konajú v štátnych policajných akadémiach členských krajín. Jej snahou a cieľom je takto podporiť spoluprácu európskych krajín v boji proti zločinu.bola vytvorená na základe rozhodnutia Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie. Toto rozhodnutie stanovuje jej účel v 5. článku nasledovne:

     „Cieľom EPA je pomáhať školiť vyšších príslušníkov polície členských štátov zlepšovaním spolupráce medzi rôznymi jej zložkami. Podporuje a rozvíja európsky prístup k hlavným problémom, ktorým čelia členské štáty v boji proti zločinu, pri predchádzaní zločinnosti a zachovávaní právneho poriadku a verejnej bezpečnosti, najmä s ohľadom na cezhraničný rozmer týchto problémov“.

Hlavnými snahami akadémie je šírenie vedomostí o štruktúrach polície v krajinách EÚ a ich medzištátnej spolupráci, informovanie o nástrojoch Únie v týchto oblastiach a zabezpečovanie odbornej prípravy v oblastiach rešpektovania demokratických záruk.

Štruktúra

CEPOL sídli v britskom Bramshille. Na jeho čele je riaditeľ, ktorý je volený na 4 roky. Ten sa zodpovedá Správnej rade, ktorú tvoria zástupcovia členských krajín Únie.

Správna rada zasadá 4 krát do roka. Zriadila 4 výbory:

  • Výbor pre ročný program zostavuje ročný pracovný program, výročnú správa a pripravuje kalendár aktivít akadémie
  • Rozpočtový a správny výbor má na starosti návrhy a odporúčania, týkajúce sa finančných a administratívny záležitostí
  • Výbor pre stratégiu je poradným a informačným výborom, ktorý poskytuje informácie, nevyhnutné k realizácii a sledovaniu stratégií, ktoré zaisťujú plnenie cieľov a plánov, stanovených Správnou radou
  • Výbor pre odbornú prípravu a výskum podáva Správnej rade návrhy a odporúčania v oblasti zlepšenia tréningovej, výukovej a výskumnej stratégie

Oficiálna stránka Európskej policajnej akadémie [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies