Abecedný filter
Príbuzné heslá

Charta základných sociálnych práv pracovníkov

Charta základných sociálnych práv pracovníkov

Charta základných sociálnych práv pracovníkov Charta základných sociálnych práv pracovníkov bola podpísaná členskými štátmi EÚ, s výnimkou Veľkej Británie, 9. decembra 1989. bola podpísaná členskými štátmi EÚ, s výnimkou Veľkej Británie, 9. decembra 1989.

Pozadie tejto charty je v preambule zmluvy o ES, kde „zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho pokroku“ je pomenované ako jeden z cieľov EÚ. Počas realizácie vnútorného trhu vychádzala najavo požiadavka, že sociálne minimálne štandardy sa napriek veľkému tlaku konkurencie nesmú spochybniť.

Na summite EÚ v júni 1989 v Madride bolo potvrdené, že v rámci založenia spoločného a jednotného európskeho trhu sociálne aspekty majú ten istý význam ako hospodárske. 

Charta má právny charakter vyhlásenia a preto nie je právne záväzná.

Veľká Británia a Severné Írsko podpísali chartu až za vlády Tonyho Blaira v roku 1998.

Charta základných sociálnych práv pracovníkov obsahuje hlavne princípy, na ktorých sa model pracovného práva a postavenie práce v EÚ zakladá. Tieto hlavne princípy zahŕňajú tieto témy:

 • voľnosť
 • zamestnanosť a odmena
 • zlepšenie životných a pracovných podmienok
 • sociálna obrana
 • sloboda spolčovania a tarifné konanie           
 • pracovné vzdelávanie
 • rovnoprávnosť mužov a žien
 • informovanie, konzultácia a spolupôsobenie zamestnancov
 • ochrana zdravia a bezpečnosť v pracovnom prostredí
 • ochrana mládeže
 • starší ľudia
 • postihnutí

Práva, ktoré sú zakotvené v Charte majú byť zrealizované na úrovni jednotlivých členských štátov alebo, ak je to v právomoci EÚ, na spoločnej úrovni.

Na zrealizovaní cieľov charty prebudila Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. akčné programy, smernice a niektoré právne akty k živote.

 

Viac na europa.eu 

Znenie Charty v Úradnom Vestníku Európskej Únie

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies