Abecedný filter

Charta základných práv

Charta základných práv

Charta základných práv Charta základných práv Európskej únie po prvý krát v dejinách EÚ spája do jediného dokumentu celú škálu občianskych, politických, ekonomických a sociálnych práv všetkých občanov a obyvateľov EÚ.Európskej únie po prvý krát v dejinách EÚ spája do jediného dokumentu celú škálu občianskych, politických, ekonomických a sociálnych práv všetkých občanov a obyvateľov EÚ. Vyhlásenie Charty základných práv EÚ potvrdilo význam práv jednotlivca v pokračujúcom procese európskej integrácie.

Práva, obsiahnuté v Charte, sú rozdelené do šiestich oblastí:

  • Dôstojnosť (články 1-5)
  • Slobody (články 6-19)
  • Rovnosť (články 20-26)
  • Solidarita (články 27-38)
  • Občianskej práva  (39-46)
  • Spravodlivosť (47-50)

Okrem nich sa Charta skladá ešte z preambuly a záverečných ustanovení.

Preambula Charty vyjadruje odhodlanie krajín Únie „pri vytváraní stále užšieho spojenia zdieľať mierovú budúcnosť na základe spoločných hodnôt“ a potvrdzuje, že „s vedomím svojho duchovného a morálneho dedičstva je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity a je založená na princípoch demokracie a zákonnosti.“

Všetky práva v Charte vychádzajú zo  základných práv a slobôd, obsiahnutých  v  Európskom dohovore o ľudských právach, ústavných tradíciách členských štátov EÚ, sociálnej charte Rady Európy, Spoločnej charte základných sociálnych práv pracujúcich a v ďalších medzinárodných dohovoroch, ktorých je Európska únia a jej členské štáty zmluvnou stranou.

Otázku právnej záväznosti Charty riešilo zasadnutie Rady EÚ v Kolíne, ktoré bolo pôvodným iniciátorom Charty. Konvent vypracoval návrh Charty so zámerom jej možnej inkorporácie do textu Ústavnej zmluvy pre Európu, čo schválil aj Európsky parlament.Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. K podpisu Charty došlo na summite EÚ v Nice 7. decembra 2000. Podpísalo ju vtedajších 15 členských štátov EÚ ako „politickú deklaráciu“, čo znamená, že jej ustanovenia môžu brať do úvahy národné súdy a Európsky súdny dvor, no nie je právne záväzná.

Od roku 2001 Európsky parlament každoročne predkladá správu, ktorá skúma stupeň dodržiavania práv uvedených v Charte.

 

Eur-lex.europa.eu: Charta základných práv EÚ

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies