Abecedný filter
Príbuzné heslá

COMENIUS

Comenius je súčasťou vzdelávacieho Programu celoživotného vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu na školách podporou medzinárodnej spolupráce škôl, odborného rastu učiteľov priamo zapojených do školského vzdelávania a podporou výučby jazykov a interkultúrneho povedomia.

Do podprogramu sa môžu zapojiť všetky typy škôl poskytujúce všeobecné, odborné alebo učňovské vzdelávanie (od materských škôl až po stredné školy, špeciálne školy), inštitúcie alebo organizácie poskytujúce základné a/alebo ďalšie vzdelávania učiteľov a iných pedagogických zamestnancov, výskumné centrá, centrá ďalšieho vzdelávania, verejné a súkromné spoločnosti, siete, asociácie, neziskové organizácie.

Týka sa všetkých zainteresovaných vo vzdelávaní – učiteľov, pedagogických pracovníkov a žiakov. Môžu sa do neho zapojiť aj organizácie mimo škôl, ako napr. združenia rodičov, mimovládne organizácie, miestne orgány, podnikateľský sektor a sociálni partneri.Na európskej úrovni existujú tri interprofesionálne organizácie, ktoré spolu s EK vytvárajú sociálny dialóg. Európska odborová konfederácia( CES) Európska únia konfederácii priemyslu a zamestnávateľov (UNICE) a Európske centrum verejných spoločností(CEEP).

Comenius  má tri hlavné časti:

  • Comenius Comenius je súčasťou vzdelávacieho a mobilitného programu SOCRATES. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu na školách podporou medzinárodnej spolupráce škôl.1 - Partnerstvá škôl
  • Comenius 2 - Ďalšie vzdelávanie učiteľov a pedagogických pracovníkov
  • Comenius 3 - Vytváranie sietí

 Prioritami programu Comenius sú:

  • motivovať k učeniu a učeniu sa, zlepšiť kvalitu jazykového vyučovania, zvýšiť gramotnosť, zatraktívniť vedu, podporovať mladých v podnikaní, posilniť kreativitu a inovácie, Comenius podporuje digitalizáciu vyučovania, zlepšenie riadenia škôl, zníženie počtu študentov, ktorí predčasne odchádzajú zo školy, účasť študentov na športových aktivitách, učenie rôznorodých skupín a podpora predškolského vzdelávania

Comenius na stránke Komisie

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies