Abecedný filter

Coreper

Z franc. Comité des Représentants Permanents, čo znamená Výbor stálych zástupcov. Hlavnou úlohou je poskytovať asistenciu členským štátom pri príprave európskej legislatívy v rámci rokovaní Rady a pri udržiavaní kontaktov s ostatnými inštitúciami EÚ.

COREPER Výbor stálych zástupcov. Hlavnou úlohou je poskytovať asistenciu členským štátom pri príprave európskej legislatívy v rámci rokovaní Rady a pri udržiavaní kontaktov s ostatnými inštitúciami EÚ. je však len zastrešujúcim orgánom v celej sústave výborov. Tie sa formovali postupne v závislosti od politík, ktoré sa prerokovávali v Rade. K nim pribúdali aj pracovné skupiny rozdelené podľa odborných otázok, ktorými sa zaoberali.

Predstavitelia COREPERu sú v prvom rade reprezentantmi záujmov členských krajín a obhajujú ich stanoviská. Väčšinou sa schádzajú raz do týždňa a ich agendu tvoria jednotlivé legislatívne návrhy, u ktorých zaisťujú súlad technického riešenia so stanoviskami národných vlád.

V rámci inštitucionálnej štruktúry a vďaka svojej úlohe v legislatívnom procese možno COREPER považovať za predstupeň Rady. COREPER sa permanentne spolupodieľa na hľadaní konsenzu medzi stanoviskami jednotlivých národných vlád a inštitúcií EÚ.

Najskôr jednotlivé pracovné skupiny začleňujú technické požiadavky národných vlád do legislatívnych návrhov, takto spracované politiky sa potom dostávajú do príslušného výboru. Posledným krokom legislatívneho návrhu pred predložením Rade je jeho prejednanie v Stálom výbore zástupcov. Tu sa dolaďujú odlišné stanoviská členských vlád ešte predtým, než sa o návrhu bude rokovať na úrovni Rady.

COREPER existuje na dvoch úrovniach

COREPER II. je zložený z veľvyslancov stálych misií členských štátov pri EÚ. Do jeho kompetencie spadajú politicky a ekonomicky významnejšie časti agendy, ako napríklad zahraničné vzťahy, či inštitucionálne otázky. COREPER II. pripravuje materiály na zasadanie Európskej rady.

COREPER I.  je neoficiálne označenie pre výbor zložený z nižších diplomatických úradníkov - zo zástupcov stálych zástupcov členských štátov. Jeho členovia analyzujú ostatné časti agendy.

Hlavným cieľom činnosti COREPERu je dosiahnutie kompromisu v čo najväčšom počte bodov ešte predtým, než sa bude o záležitosti rokovať na ministerskej úrovni.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/COREPER

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/coreper_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies