Abecedný filter

Decentralizované orgány Európskej únie (agentúry)

Európska únia v snahe decentralizovať a špecializovať na jednom pracovisku niektoré z politík spoločenstva vytvára po členských štátoch sieť agentúr. Tie sa delia na štyri kategórie. Najznámejšou a najrozšírenejšou z nich sú Agentúry spoločenstva,Európska únia v snahe decentralizovať a špecializovať na jednom pracovisku niektoré z politík spoločenstva vytvára po členských štátoch sieť agentúr. ktorých je v súčasnosti 34.

Medzi menej početné agentúry patria organizácie ktoré sa venujú zahraničnej politike a spoločnej bezpečnosti. Ďaľšou skupinu tvoria agentúry v oblasti policajnej a justičnej spolupráce. Najnovšou skupinou sú výkonné agentúry EÚ, ktoré únia zriadila v 2003 a ich špecifikom je dočasná existencia. Na rozdiel od ostatných agentúr nemajú sídlo v členských krajinách ale pôsobia v priestoroch európskych inštitúcii v Bruseli, Štrasburgu alebo Luxemburgu.

 

Zoznam Agentúr spoločenstva

 • Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 • Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 • Agentúra pre veľké výpočtové IT systémy (IT Agency)
 • Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) - v prípravnej fáze
 • Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 • Európska rybárska agentúra (EFCA)
 • Agentúra  pre bezpečnosť sietí a informácii (ENISA)Hlavnou úlohou Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií je odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti sietí a informácií, a to pre členské krajiny, ako aj európske inštitúcie. - Heraklion, Grécko
 • Agentúra pre európsky GNSS (GSA)Európsky dozorný orgán GNSS slúži ako regulačný orgán programov Globálneho navigačného satelitného systému a snaží sa o zabezpečenie ochrany a zastúpenia verejných záujmov v tejto oblasti.
 • Agentúra pre základné práva (FRA)Agentúra Európskej únie pre základné práva poskytuje poradenstvo o základných právach pri vykonávaní právnych predpisov ES, prijímaní opatrení a navrhovaní postupov.
 • Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
 • Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 • Agentúra pre lieky (EMEA)Európska gentúra pre lieky kontroluje a hodnotí liečivá, určené na humánne a veterinárne použitie, a tým prispieva k ochrane zdravia verejnosti a zvierat. -Londýn, Veľká Británia
 • Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 • Agentúra pre chemické látky (ECHA)Hlavnou úlohou Európskej agentúry pre chemické látky je zabezpečenie správy chemických látok v EÚ a poskytovanie odborného poradenstva o chemických látkach.
 • Agentúra pre životné prostredie (EEA)Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je poskytovať informácie o životnom prostredí pre širokú aj odbornú verejnosť.,Kodaň, Dánsko
 • Agentúra pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach (FRONTEX)Agentúra pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach. Koordinuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, Varšava, Poľsko
 • Agentúra pre leteckú bezpečnosť (EASA)Európska agentúra pre bezpečnosť letectva napomáha Komisii pri navrhovaní bezpečnostných predpisov civilného letectva skrze technickú a odbornú pomoc. Takisto je dôležitou pri uzatváraní medzinárodných dôhôd v tejto oblasti., Kolín, Nemecko
 • Agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci (OSHA), Bilbao, Portugalsko
 • Agenútra pre námornú bezppečnosť (EMSA)Vznik Európskej námornej bezpečnostnej agentúry je jedným z opatrení, ako zvýšiť námornú bezpečnosť a tak prispieť k predchádzaniu znečisťovania životného prostredia z lodí., Lisabon, Portugalsko
 • Agentúra pre železničnú dopravu (ERA)Poslanie Európskej železničnej agentúry je jasné - zvyšovanie bezpečnosti a interoperability európskych železníc.,Valenciennes, Francúzsko
 • Úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)Hlavným cieľom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín je poskytovanie poradenstva v otázkach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť potravín., Parma, Taliansko
 • Centrum prekladov orgánov Európskej únie (Cdt), Luxemburg, Luxembursko
 • Európske centrum prevencie a kontroly chrôb (ECDC)Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami bolo založené za účelom zvyšovania ochrany zdravia pred nákazlivými chorobami v Európskej únii.,Štokholm, Švédsko
 • Európske centrum pre rozvoj profesionálnej formácie (Cedefop)Cieľom Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania je podpora odborného vzdelávania v Európe skrze poskytovanie informácií o systémoch odborného vzdelávania a prípravy. ,Tesaloniki, Grécko
 • Európska nadácia pre zlepšenie pracovných a životných podmienok (EUROFOUND)Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok bola zriadená v roku 1975 za účelom prispievania ku kvalitnejším podmienkam života a práce v Európe. Jej úlohou je poskytovať informácie a zistenia z oblasti pracovných podmienok, životných podmienok a zamestnaneckých vzťahov., Dublin, Írsko
 • Európska nadácia pre formáciu (ETF)Európska nadácia pre odborné vzdelávanie riadi viecero programov ako sú Phare, CARDS, Tacis, MEDA a Tempus. Tým, že zdieľa poznatky z oblasti odborného vzdelávania, nepriamo napomáha k zlepšeniu životných podmienok skrze pomoc mnohým ľudom v rozvoji svojich osobných schopností.,Turín, Taliansko
 • Európske observatórium drôg a toxikománii (EMCDDA)Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť má za úlohu zbierať, analyzovať a sprostredkovávať informácie o drogách a drogových závislostiach v Európskej únii., Lisabon, Portugalsko
 • Úrad pre rastlinné variety (CPVO)Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín spravuje systém práv Spoločenstva k odrodám rastlín., Angers, Francúzsko
 • Úrad harmonizácie na vnútornom trhu (OHIM)Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu vedie konania o ochranných známkach Spoločenstva a o registrovaných dizajnoch spoločenstva., Alicante, Španielsko V oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky prevádzkuje EÚ tri agentúry.
 • Európsku obrannú agentúru (EDA), Brusel, Belgicko
 • Inštitút bezpečnostných štúdii EÚ (EUISS), Paríž, Francúzsko
 • Satelitné centrum EÚ (EUSC),Madrid, Španielsko
  V rámci boja proti kriminalite zriadila EÚ tri agentúry
 • Európke policajné kolégium (CEPOL)Európska policajná akadémia - CEPOL organizuje kurzy a školenia, ktoré sa konajú v štátnych policajných akadémiach členských krajín. Jej snahou a cieľom je takto podporiť spoluprácu európskych krajín v boji proti zločinu., Hook, Veľká Británia
 • Európsky orgán posilňovania justičnej spolupráce (Eurojust)Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie - EUROJUST je orgán, zameraný na koordináciu, pomoc a súčinnosť justičných orgánov členských krajín Európskej únie pri postihovaní cezhraničnej závažnej trestnej činnosti. , Haag, Holandsko
 • Európsky policajný úrad (Europol)Europol bol vytvorený na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho cieľom je poskytovať občanom vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v rámci oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti., Haag, Holandsko

Viac o Decentralizovaných orgánoch Európskej únie

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies