Abecedný filter

e-Europa

Projekt budovania európskej informačnej spoločnosti v rámci Lisabonskej stratégie. Cieľom je doviesť každého občana, domácnosť, školu, úrad alebo firmu do digitálneho veku a umožniť im byť on-line.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. spustila iniciatívu e-Európa v decembri 1999, summit Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne.Európskej rady v Lisabone ju schválil v marci 2000. Prijaté komuniké „e-Európa a informačná spoločnosť pre všetkých“ tvorí súčasť Lisabonskej stratégie, ktorá stanovuje, že Európska únia by sa do roku 2010 mala stať najviac konkurencieschopnou a najdynamickejšou svetovou ekonomikou, založenou na poznatkoch.

Iniciatíva sleduje najmä tieto ciele:

 • priviesť každého občana, domácnosť, školu, úrad alebo firmu do digitálneho veku a umožniť im byť on-line
 • vytvoriť digitálne gramotnú Európu, podporovanú podnikateľskou kultúrou, otvorenou informačným technológiám
 • zabezpečiť sociálnu inklúziu v rámci informačnej spoločnosti

Pre dosiahnutie uvedených cieľov Komisia v máji 2000 schválila akčný plán e-Európa 2002. Zahŕňa hlavné kroky, zamerané na podporu lacnejšieho, rýchlejšieho a bezpečnejšieho internetu, podporu ľudského kapitálu a finančných investícií, a propagáciu využívania internetu.

Na akčný plán e-Európa 2002 nadviazala eEurópa 2005. Nový akčný plán bol v podstate zameraný na rozšírenie širokopásmového internetu za konkurencieschopné ceny, bezpečnosť siete, a zvýšenie informovanosti verejných inštitúcií v oblasti  informačných technológií („e-vláda“).

Medzi kľúčové aspekty dosiahnutia cieľov iniciatívy e-Európa patria:

 • širokopásmový internet: rýchle pripojenie na internet za dostupné ceny, najmä prostredníctvom telefónnych liniek (DSL) alebo káblové pripojenie, no aj využívanie bezdrôtových technológií (mobilné telefóny 3G, WI-FI) a dokonca satelitov. Nižšie ceny by mala zabezpečiť správna implementácia posledného legislatívneho balíka EÚ v oblasti elektronických komunikácií.
 • bezpečnosť: zabezpečenie ochrany elektronických sietí pred hackermi a vírusmi a vybudovanie dôvery spotrebiteľov v elektronické platby. Tieto bezpečnostné opatrenia však nesmú zasahovať do práva spotrebiteľov na súkromie.
 • e-inklúzia: zabezpečenie dostupnosti informačnej spoločnosti pre čo najväčší počet občanov, prekonávanie geografických a spoločenských rozdielov.
 • e-vláda: priblíženie aparátu verejnej správy občanom a podnikateľom poskytovaním moderných verejných služieb občanom a podnikateľským subjektom prostredníctvom internetu do roku 2005 – najmä prostredníctvom vysoko rýchlostného internetového pripojenia.
 • e-vzdelávanie: prispôsobenie európskeho systému vzdelávania a odbornej prípravy znalostnej ekonomike a digitálnej kultúre.
 • e-zdravie: poskytovanie užívateľsky nenáročných elektronických zdravotných služieb a informácií pacientom i zdravotníckym profesionálom v celej Európe. Hlavným aspektom tejto politiky je implementácia infraštruktúry pre medicínsku starostlivosť, prevenciu chorôb, a vzdelávanie v oblasti zdravia na internete.
 • e-podnikanie: stimulácia rastu e-obchodu (predaja a nákupu na internete) a neodmysliteľná reorganizácia obchodných procesov na digitálne technológie. e-Európa navrhuje prijatie legislatívy pre e-podnikanie a podporovať samoreguláciu, zavedenie elektronických „trhov“ pre verejné obstarávanie a podpora digitalizácie malých a stredných podnikov.

Iniciatíva „i2010“spustená v júni 2005, tvorí nový strategický rámec Komisie pre oblasť informačnej spoločnosti a audiovizuálnych médií. i2010 je prvou stratégiou Komisie, prijatou v kontexte revidovanej Lisabonskej stratégie a partnerstva pre rast a zamestnanosť.

Na základe analýzy otázok týkajúcich sa informačnej spoločnosti a na základe rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami o predošlých iniciatívach a nástrojoch Komisia navrhuje pre európsku politiku v oblasti informačnej spoločnosti a médií tri priority:

 • vytvorenie jednotného európskeho informačného priestoru, ktorý podporuje otvorený a konkurencieschopný vnútorný trh v oblasti informačnej spoločnosti a médií,
 • zintenzívnenie inovácií a investícií v oblasti informačných a komunikačných technológií na docielenie rastu, ako aj početnejších a lepších pracovných miest,
 • vybudovanie európskej informačnej spoločnosti pre všetkých občanov, ktorá podporuje rast a zamestnanosť spôsobom, ktorý je v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a ktorého prioritami sú lepšie verejné služby a zvýšená kvalita života.

 

Europa: Informačná spoločnosť: e-Európa 2005

Komisia: Informačná spoločnosť: i2010 – európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies