Abecedný filter

Európsky inštitút technológie

Myšlienka Európskeho inštitútu technológie bola predstavená predsedom Európskej Komisie José Manuelom Barrosom vo februári 2005. Šlo o súčasť znovu obnovenej Lisabonskej stratégie. Cieľom EIT je posilnenie európskeho „trojuholníka poznatkov,“ ktorý sa skladá z výskumu, vzdelávania a transferu technológií. EIT by mal fungovať ako platforma pre zabezpečovanie modelu vyučovania na svetovej úrovni. Súčasne by mal prostredníctvom stimulácie partnerstva medzi akademickou a obchodnou sférou motivovať vedecký rozvoj a výskum. EIT je často označovaný za náprotivok slávneho Massachusettského Inštitútu Technológie (MIT), ktorý funguje v USA.

Odvtedy, čo bola predstavená myšlienka Inštitútu, čelí projekt silnej vlne kritiky. Pôvodný plán Komisie, ktorý navrhoval vytvorenie jedinej akademickej pôdy v jednom fyzickom areáli a zasadzoval sa o dlhodobý charakter záväzkov akademickej a obchodnej sféry, bol odmietnutý dokonca aj samotnou poradnou skupinou Komisie pre oblasť výskumu (EURAB).

Komisia prijala svoj prvý oficiálny návrh ustanoviť EIT vo februári 2006. Ihneď  v marci toho istého roka členské štáty odmietli možnosť jeho ustanovenia ako inštitúcie s jediným sídlom. Ako alternatívu ponúkli jednotlivé vlády podobu virtuálnej siete medzi už jestvujúcimi vedeckými inštitúciami.

Posledný text záverečného znenia návrhu nariadenia o ustanovení EIT bol publikovaný Komisiou 18. októbra 2006. Navrhuje sa v ňom vytvorenie šiestich Poznatkových a inovatívnych spoločenstiev (KICs), ktoré mali združiť rôzne katedry a univerzity v integrované partnerstvo. Ich založenie bolo pôvodne naplánované v období 2008 - 2013.
Ďalšou nedoriešenou otázkou, ktorej Komisia v tomto období čelila bolo financovanie EIT. Vtedajší komisár pre vzdelávanie Ján Figeľ Bývalý komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež (2004 - 2009)vyjadril možnosť založenia „nadácie EIT,“ ktorej cieľom by bolo zbieranie potrebných finančných prostriedkov pre činnosť samotného EIT.

Počas leta a jesene 2007 bol definitívny návrh Komisie predmetom diskusie v šiestich výboroch EP. V roku 2007 nasledoval legislatívny proces.

EIT ako taký nemá právomoc udeľovať diplomy, nakoľko je to výsadou univerzít. Na druhej strane sa však plánuje so zavedením „EIT značky“ na udeľovaných diplomoch konkrétnych univerzít.

Inštitút bol zriadený v roku 2008 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EC) No 294/2008.

Inštitút začal svoju činnosť v roku 2010. Od júla 2011 je riaditeľom José Manuel Leceta. Inštitút zamestnáva asi 50 pracovníkov. Sídlo je v Budapešti, KICs pracujú v 17 strediskách po celej Európe.

EIT má dvojúrovňovú štruktúru, ktorá kombinuje účinné riadenie a správu a decentralizované spoločenstvá založené na operačnom partnerstve. Výsledkom sú Poznatkové a inovatívne spoločenstvá.

Poznatkové a inovatívne spoločenstvá (KICs) sú zamerané na témy – klimatické zmeny, informačné a komunikačné technológie a trvalo udržateľná energia.

Cieľom EIT je – zvýšiť udržateľný rast a konkurencieschopnosť Európy, zvýšiť inovačnú kapacitu členských štátov, pomôcť budúcim podnikateľom a pripraviť san a novú inovatívne prelomy.

Heslom EIT je: od myšlienky k výrobku, z laboratória na trh, zo študenta podnikateľ. EIT má pomôcť naplniť iniciatívu EÚ spojenia troch sektorov – vzdelávania, výskumu a obchodu  - ktoré tvoria tzv. trojuholník vedomostí. 

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. navrhla Stratégiu EIT na 2014-2020:

  • s rozpočtom 3,18 miliárd eur z 80 miliárd z Rámcového program pre výskum a inovácie Horizon 2020 (3,18 miliardy číní asi 3,5 % celkového rozpočtu Horizon 2020). Horizon 2020 je iniciatíva EÚ na podporu konkurencieschopnosti EÚ. Horizon 2020 podporuje inovácie a úzku spoluprácu v oblasti výskumu a inovácii
  • hlavnou úlohou je konsolidácia a rozvoj troch existujúcich KICs (pre klimatické zmeny, informačné a komunikačné technológie a trvalo udražeľnú energiu)
  • vytvorenie šiestich nových KICs – v dvoch vlnách

Prioritami EIT na rok 2013 sú:

  • výber nasledujúcej vlny KICs
  •  konsolidácia existujúcich troch KICs, podpora ich rastu, posilnenie ich vplyvu a trvalej udržateľnosti
  • posilnenie vplyv EIT – šírenie, zdieľanie a dosah poznatkov

EIT je financovaný z EIT Nadácie. Nadácia bola založená v 2010 ako dobročinná nezisková organizácia. Je samostatným právnym subjektom nezávislým na EIT. Kým EIT je európskym orgánom, ktorý sa riadi pravidlami EÚ, Nadácia EIT funguje na základe holandského práva a zodpovedá holandským úradom.

 

Oficiálna stránka EIT

Podrobne spracovaná téma Európskeho inštitútu technológie: Stránka EurActiv.sk [SK]

Podrobnejšie aktuálne informácie: Stránka Európskej Komisie [EN]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies