Abecedný filter

Equal

Iniciatíva Equal Iniciatíva Equal je jedným z nástrojov politiky zamestnanosti Európskej únie a financuje ju Európsky sociálny fond. je jedným z nástrojov politiky zamestnanosti Európskej únie a financuje ju Európsky sociálny fond. Členským štátom Únie poskytuje priestor pre spoluprácu a výmenu praktických skúseností v oblasti zamestnanosti, ktoré sa vyvinuli, odskúšali a uplatňujú sa na národných úrovniach.

Cieľmi iniciatívy Equal sú podpora nových prostriedkov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnostiam v súvislosti s trhom práce prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a primerané zohľadňovanie sociálnej a pracovnej integrácie žiadateľov o azyl.

Equal, ako súčasť stratégie Európskeho Spoločenstva pre väčšiu a kvalitnejšiu ponuku práce, má podporovať rovný prístup pre všetkých a vyvíjať nové metódy a pravidlá, ktoré by zamedzili diskriminácii na trhu pracovných príležitostí.

Equal je projektový program, čo v praxi znamená, že je založený na princípe podpory konkrétnych projektov. Tieto projekty sú uskutočňované tzv. rozvojovými partnerstvami (skupiny organizácií zainteresované a kooperujúce na projekte) a trvajú obvykle 2-3 roky.

Riadiacim orgánom pre plnenie Iniciatívy spoločenstva Equal je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Stránka Equal

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies