Abecedný filter

Erazmus

Erazmus Erazmus je časťou vzdelávacého programu Socrates. Program existuje od roku 1987 s cieľom zlepšovania kvality vzdelavania na európských výsokých školách:(European Community Action Scheme fort he Mobility of University Students) je výmenný program pre študentov a akademických pracovníkov. V minulosti bol súčasťou vzdelávacieho programu Socrates.Socrates je európsky akčný program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania. Od roku 2007 patrí pod Lifelong Learning Programme. Vznikol v roku 1987 s cieľom zlepšovania kvality vzdelávania na európskych vysokých školách:

  • Po prvé finančnou podporou mobility v sektore vysokých skôl, t.j. výmenami študentov a docentov, jazykovými kurzami a medzinárodnými intenzívnymi programami (IS).
  • Po druhé spoluprácou európskych vysokých škôl, t.j. spoločnou tvorbou učebných osnov, tematickými sieťami medzi fakultami univerzít v Európe a Európskym systémom prenosu kreditov (ECTS).

Celková zodpovednosť za program Erazmus je v rukách Európskej komisie, konkrétne generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru.

Na programe sa môžu zúčastňovať subjekty z každej z 28 členských krajín, plus Islandu, Nórska, Liechtenšteinska a kandidátskych krajín (Macedónsko, Turecko).

Žiadosti o účasť na programe Erazmus sa podávajú prostredníctvom orgánov/inštitúcií univerzít pre zahraničné styky.

Momentálne sa na programe Erazmus zúčastňuje viac ako 4000 vysokých skôl z 33 krajín. Od roku 1987 do 2013 prešli cez program 3 milióny študentov. Rozpočet programu na obdobie 2007-2013 je 3,1 miliardy eur.

Európska občianska iniciatíva Fraternité 2020 požaduje zvýšenie rozpočtu na výmenné programy študentov. Aby mal každý možnosť vycestovať do zahraničia, iniciatíva požaduje, aby boli na výmenné programy vyčlenené 3% z rozpočtu EÚ. Fraternité 2020 bola prvá občianska iniciatíva vôbec. Do novembra 2013 musí získať milión podpisov.

Viac o Erazme na stránke Európskej komisie /EN/

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies