Abecedný filter

Eurobarometer

Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie od roku 1973.  V rámci prieskumov sú pravidelne vydávané správy o verejnej mienke v rôznych oblastiach týkajúcich sa Európskej únie. Prieskumy sa realizujú vo všetkých členských krajinách EÚ a v poslednom čase aj v kandidátskych krajinách. Výsledky Eurobarometra sú publikované Generálnym riaditeľstvom pre tlač a komunikáciu Európskej komisie.

Eurobarometer Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie od roku 1973.bol pôvodne koncipovaný ako spôsob zlepšenia informačnej a komunikačnej stratégie Európskej únie.

Pre Európsku komisiu je dôležité poznať názory širokej verejnosti. Ich znalosť pomáha pri príprave legislatívnych návrhov, prijímaní rozhodnutí a hodnotení jej práce. Eurobarometer využíva prieskumy verejnej mienky aj cieľové skupiny. Na základe jeho prieskumov sa každoročne uverejňuje v priemere 100 správ.

Prieskumy verejnej mienky a trendov v členských a kandidátskych krajinách skúmajú názory občanov na rôzne témy, napríklad rozširovanie, spoločenská situácia, zdravotníctvo, informačné technológie, kultúra. životné prostredie, euro, obrana atď.

Eurobarometer sa uskutočňuje v niekoľkých podobách:

  1. štandardný Eurobarometer je prieskum verejnej mienky zameraný na pravidelne sa opakujúce okruhy otázok, s cieľom porovnávať názory v jednotlivých krajinách a vývoj v názoroch občanov členských krajín Európskej únie. Uskutočňuje sa vždy na jeseň a na jar. Hoci okruh otázok sa v priebehu rokov rozšíril, zámerom zadávateľa je zabezpečiť konzistentnosť prieskumu, aby bolo možné dáta porovnávať v časovej línii. Počnúc Eurobarometrom č. 34 (1990) sa popri štandardnom prieskume realizujú oddelené doplnkové prieskumy zamerané na špecifické témy.
  2. flešový Eurobarometer bol Európskou komisiou zavedený koncom 90. rokov minulého storočia. Pozostáva z rozhovorov uskutočnených cez telefón, ktoré sa realizujú ad hoc. Flešový prieskum Eurobarometer sa môže realizovať na požiadavku Európskej komisie alebo inej inštitúcie Európskej únie. Jeho hlavnou výhodou oproti štandardnému prieskumu je to, že je oveľa rýchlejší a flexibilnejší a výsledky sú k dispozícii takmer okamžite. Navyše, je vhodnejší v prípadoch, keď sa prieskum má zamerať na špecifické skupiny v rámci európskej populácie. Jedným z najčerstvejších príkladov je Flešový Eurobaromenter, ktorý sa uskutočnil v septembri 2005 a ktorý bol zameraný na zavedenie Eura v nových členských krajinách EÚ.

prieskumy Eurobarometer v kandidátskych krajinách sa uskutočňujú od roku 2001. Ich metodológia je takmer identická s postupmi Štandardného Eurobarometra. Každoročne je publikovaná jedna správa.

Eurobarometer v kandidátskych krajinách (CCEB) nahradil dovtedy používaný Eurobarometer v strednej a východnej Európe (CEEB). Išlo o každoročný prieskum verejnej mienky, uskutočňovaný v rokoch 1990 – 1998. Prvé národne reprezentatívne prieskumy na objednávku Európskej komisie prebehli na jeseň 1990 v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a vo vtedajšom Československu.

Druhá vlna prieskumov sa konala vo väčšom počte krajín a zahŕňala aj reprezentatívne príklady z Albánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a západnej časti Ruska. Eurobarometer v strednej a východnej Európe č.3 bol rozšírený o Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Slovinsko a Ukrajinu, a bral do úvahy aj rozdelenie Československa. V roku 1993 boli vynechané Gruzínsko a Moldavsko, a v roku 1994 bolo Gruzínsko opäť zaradené, a prieskum doplnený aj o Kazachstan. V roku 1995 sa prieskum venoval aj Chorvátsku. Takmer vo všetkých 19 krajinách, skúmaných CEEB č.6, bol prieskum uskutočnený na vzorke približne 1 000 osôb.

Kvalitatívne štúdie podrobne skúmajú motiváciu, pocity a reakcie vybraných sociálnych skupín voči konkrétnemu subjektu alebo konceptu prostredníctvom počúvania a analýzy ich vyjadrovania v diskusných skupinách alebo v nepriamych rozhovoroch.

 

Komisia: Prieskumy verejnej mienky – Eurobarometer

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies