Abecedný filter
Príbuzné heslá

Europass

Na prelome januára a februára 2005 zaviedlo Luxemburské predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.spolu s DG pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie tzv. Europass Na prelome januára a februára 2005 zaviedlo Luxemburské predsedníctvo spolu s DG pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie tzv. Europass – jednotný rámec na prezentáciu kvalifikácie a schopností európskych občanov.– jednotný rámec na prezentáciu kvalifikácie a schopností európskych občanov.

Europass sa skladá z piatich dokumentov:

  1. Europass životopis – nahrádza dokument Európsky životopis zavedný v roku 2002
  2. Europass jazykový pas – je súčasťou Európskeho jazykového portfólia
  3. Europass – dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu – predstavuje doplnok k informáciám uvedeným v oficiálnom vysvedčení resp. osvedčení
  4. Europass dodatok k diplomu
  5. Europass mobilita – záznam o akomkoľvek organizovanom období, ktoré absolvuje osoba v inej európskej krajine za účelom vzdelávania sa alebo odbornej prípravy.

V každom členskom štáte EÚ koordinuje aktvity súvisiace s dokumentami Europass národné stredisko. Je miestom prvého kontaktu pre každú osobu a organizáciu.

Cieľom Europassu je zlepšiť profesijnú a študentskú mobilitu v členských krajinách EÚ a pomáhať tak prekonávať ťažkosti s ňou spojené. Vyplňovanie a používanie formulárov je bezplatné a  občania sa môžu rozhodnúť, ktorú časť z celého portfólia dokumentov budú využívať.

Okrem členských krajín EÚ sa dá Europass využívať aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) a v kandidátskych krajinách.

EÚ sleduje a monitoruje používanie a úspešnosť dokumentov Europass. Správa z marca 2013 uvádza údaj o návštevnosti stránky Europass CEDEFOP.Cieľom Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania je podpora odborného vzdelávania v Európe skrze poskytovanie informácií o systémoch odborného vzdelávania a prípravy.

Počet návštevníkov stránky z roku 2006 v porovnaní s počtom návštevníkov v roku 2011 stúpol o 419,4 %. Životopis Europass si online vytvorilo viac ako 717 tisíc ľudí v roku 2006, v roku 2011 to bolo už viac ako 5,8 milióna ľudí. Používanie dokumentov Europass a miera ich dôveryhodnosti stále rastie.

 

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1399/type.FileContent.file/EuropassDecision_sk_SK.PDF 

Národné stredisko Europass na Slovensku:

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies