Abecedný filter

Európsky policajný úrad

Európsky policajný úrad EUROPOL bol vytvorený na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho cieľom je poskytovať občanom vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v rámci oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Štruktúra

Europol Europol bol vytvorený na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho cieľom je poskytovať občanom vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti v rámci oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.sídli v holandskom Haagu a k jeho zamestnancom patria zástupcovia vnútroštátnych orgánov presadzovania práva (polície, colných úradov, prisťahovaleckých úradov, atď.). V Správnej rade Europolu má každý členský štát EÚ jedného zástupcu.

Europol sa v súčasnosti  zodpovedá Rade pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, teda ministrom spravodlivosti a vnútra všetkých členských krajín EÚ (zatiaľ neratifikovaná Ústavná zmluva Dokumentu, ktorý mal reformovať inštitúcie EÚ, vyšiel na stretnutí Európskej rady v decembri 2000 vo francúzskom Nice. Cieľom Európskej únie bolo začať širšiu a hlbšiu diskusiu o budúcnosti Únie.navrhuje zaradiť Úrad pod kontrolu Európskeho a národných parlamentov).

Vznik

Myšlienka vytvorenia Európskeho policajného úradu (na spôsob Interpolu) sa objavila na zasadnutí Európskej rady v Luxembursku (jún 1999). Cieľom bolo vytvoriť orgán, ktorý by poskytol štruktúru pre rozvoj užšej policajnej spolupráce medzi členskými krajinami v prevencii a boji proti vážnym formám cezhraničného organizovaného zločinu. Podmienky pre jeho vznik poskytla Maastrichtska zmluva. V januári 1994 začal nový orgán fungovať ako Protidrogová jednotka Europol (Europol Drugs Unit - EDU). Pôvodnou oblasťou pôsobnosti bol teda boj proti drogám, právomoci však boli postupne rozširované na iné vážne formy zločinu.

Vývoj právomocí

Konvencia o vytvorení Europolu bola podpísaná v júli 1995, do platnosti vstúpila 1. októbra 1998, úrad je však plne funkčný len od 1. júla 1999. Europol prebral činnosti EDU vo viacerých oblastiach:

 • pašovanie drog
 • siete nelegálneho prisťahovalectva
 • pašovanie kradnutých áut
 • obchodovaniu s ľudmi (vrátane boja proti detskej pornografii)
 • falšovanie meny (vrátane falšovania iných platobných prostriedkov)
 • pašovanie rádioaktívnych a nukleárnych látok
 • terorizmus
 • pranie špinavých peňazí

Amsterdamská zmluva Amsterdamská zmluva je prvou zmluvou, meniaca zmluvu o Európskej únii (Maastrichtská zmluva) a treťou zmluvou, meniaca zmluvu o založení Európskych spoločenstiev (Rímske zmluvy).zverila Europolu ďalšie dôležité úlohy:

 • koordinácia a implementácia vybraných vyšetrovaní realizovaných orgánmi členských krajín
 • vývoj špecializovaných expertíznych služieb pre pomoc členským krajinám pri vyšetrovaní organizovaného zločinu
 • vytvorenie kontaktov medzi prokurátormi a vyšetrovateľmi, ktorí sa špecializujú na boj s organizovaným zločinom

Úloha Europolu bola ešte posilnená v decembri 2001. Jeho pôsobnosť bola rozšírená na všetky formy organizovaného zločinu definovaného v prílohe ku Konvencii Europolu. Dnes Europol podporuje členské štáty pri:

 • uľahčovaní vzájomnej výmeny informácií
 • zabezpečovaní prevádzkovej analýzy a podpore činnosti členských štátov,
 • zabezpečovaní odbornej a technickej podpory pri vyšetrovaní a činnostiach vykonávaných v rámci EÚ pod dohľadom a s právnou zodpovednosťou členských štátov,
 • vypracovávaní strategických správ (napr. posúdení ohrozenia) a analýz trestnej činnosti na základe informácií a správ poskytnutých členskými štátmi či z iných zdrojov

Medzi ďalšie úlohy Europolu patrí vytvorenie a správa počítačového systému, ktorý umožňuje vkladanie príslušných údajov, prístup k nim a ich analýzu. Každý členský štát má dvoch odborníkov na ochranu údajov v Spoločnom dozornom orgáne, ktorý zabezpečuje náležité využívanie všetkých osobných údajov uchovávaných Europolom.

Budúcnosť

Objavili sa aj ďalšie dva podstatné návrhy:

 • dať Europolu vlastné vyšetrovacie právomoci
 • návrhy ohľadom posilnenia demokratickej kontroly nad úradom

Ústavná zmluva, ktorá zatiaľ nie je ratifikovaná, obsahuje posilnenie právomocí Europolu v prípadoch vážnych zločinov postihujúcich minimálne dve členské krajiny. umožňuje mu koordinovať, organizovať a realizovať vyšetrovanie v spolupráci s národnými úradmi. Ústavná zmluva tiež dáva Parlamentu a národným parlamentom kontrolu nad úradom. Europol musí podľa euroústavy tiež rešpektovať Chartu základných práv a jeho činnosť môže byť preskúmaná Súdnym dvorom.

Oficiálna stránka Európskeho policajného úradu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies