Abecedný filter

Európska investičná banka

Európska investičná banka Európska investičná banka bola založená v roku 1958 ako dlhodobá úverová banka EÚ. Jej hlavnou úlohou je prispievať k integrácii, vyrovnanému vývoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských krajín. EIB vznikla v roku 1958 na základe Rímskej zmluvy ako dlhodobá úverová banka. Jej hlavným cieľom je prispievať k integrácii, vyrovnanému vývoju a hospodárskej a spoločenskej súdržnosti členských krajín Európskej únie. EIB nie je financovaná zo spoločného rozpočtu EÚ, svoje prostriedky získava z výpožičiek na investičných trhoch a od akcionárov banky – členských krajín EÚ. Financie investuje do projektov v členských ale aj susedných a rozvojových krajinách.

Kritériá, podľa ktorých sa rozhoduje o projektoch, do ktorých EIB investuje sú dosahovanie cieľov EÚ, podpora zaostalejších regiónov a potenciál ďalších zdrojov financovania.

Prioritné ciele EIB v rámci EÚ:

  • súdržnosť a zbližovanie
  • podpora malých a stredných podnikov
  • ochrana a zlepšenie životného prostredia
  • zavádzanie iniciatívy Inovácia 2010 (i2i)
  • rozvoj transeurópskych sietí

Orgánmi banky sú:

Rada guvernérov, ktorú tvoria ministri zo všetkých členských krajín (najmä ministri financií), stanovuje smernicu pre úverovú politiku, rozhoduje o účasti banky na finančných operáciách mimo EÚ a o zvýšení základného imania a schvaľuje ročnú účtovnú závierku. Ďalej má právomoc menovať členov Rady riaditeľov, Riadiaceho výboru a Výboru audítorov.

Rada riaditeľov rozhoduje o úveroch, zárukách a výpožičkách a dohliada na chod banky. Je tvorená 29 členmi, ktorých po jednom menujú všetky členské krajiny EÚ a jedného menuje Európska komisia.Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie.

Riadiaci výbor je výkonný orgán EIB, tvorený deviatimi členmi. Jeho úlohou je zabezpečenie každodenného chodu banky a jeho členovia sa zodpovedajú iba banke. Sú navrhovaní Radou riaditeľov a menovaní Radou guvernérov na obdobie šiestich rokov.

Výbor audítorov dohliada na vykonávanie finančných operácií. Skladá sa z 3 členov a 3 pozorovateľov, ktorých menuje Rada guvernérov na trojročné obdobie.

Prezident banky a predseda jej Rady riaditeľov  - Thomas Westphal (od mája 2013).

 

Oficiálna stránka EIB [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies