Abecedný filter
Súvisiaca anketa
Potrebuje Európa vlastnú armádu?
31 %
69 %
Spolu hlasovalo 11041 ľudí.Európska obranná agentúra

Cieľom Európskej obrannej agentúry EDA je zvyšovať efektivitu vojenských výdavkov členských krajín EÚ synergickým efektom užšej spolupráce v oblasti plánovania obranných bezpečnostného výskumu a vývoja, či obstarávania obranných zariadení.

Štruktúra

Agentúra sídli v Bruseli a patrí medzi Agentúry Európskej únie. Šéfom agentúry je Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Catherine Ashtonová, ktorá súčasne predsedá Správnej rade. Tá je najvyšším rozhodujúcim orgánom EDA, skladá sa z 27 ministrov obrany členských krajín EÚ (okrem Dánska, ktoré sa na základe výnimky nezúčastňuje na spolupráci v oblasti obrany) a zástupcu Komisie.

Správna rada, a teda činnosť EDA, spadá pod autoritu Rady, ktorá tiež vytvára základné pravidlá pre pôsobenie Agentúry.

Ďalším orgánom EDA je Riadiaci výbor, ktorý je tvorený:

 • výkonným riaditeľom
 • zástupcom výkonného riaditeľa
 • piatimi riaditeľmi pre: obranné kapacity, výskum a technológie, výzbroj, priemysle a trh, korporátne služby

Vznik a právomoci

Obranná politika je politicky citlivou oblasťou, v ktorej si členské krajiny udržiavajú rozhodujúcu mieru kompetencií. Skúsenosti však ukazujú, že európska obrana nemôže byť efektívna, ak bude fungovať vo forme viacerých samostatných obranných politík. Nutnosť zvýšiť obranné kapacity a neochota podstatne zvyšovať výdavky na obranu vytvárajú tlak na užšiu spoluprácu.
Európska obranná agentúra Cieľom Európskej obrannej agentúry je zvyšovať efektivitu vojenských výdavkov členských krajín EÚ synergickým efektom užšej spolupráce v oblasti plánovania obranných bezpečnostného výskumu a vývoja, či obstarávania obranných zariadení.bola zriadená jednotnou akciou Rady z 12. júla 2004 s cieľom:

 • zlepšiť obranné kapacity EÚ, najmä pokiaľ ide o krízové riadenie
 • podporovať európsku spoluprácu v oblasti zbrojenia
 • posilňovať obrannú priemyselnú a technologickú základňu EÚ a vytvárať konkurencieschopný európsky trh s obrannými zariadeniami
 • podporovať výskum zameraný na posilňovanie priemyselného a technologického potenciálu Európy v oblasti obrany.

Úlohou EDA preto konkrétne je:

 • vytvoriť komplexný a systematický prístup pri definovaní a realizácií požiadaviek Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky
 • podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v oblasti obranných zariadení
 • napomáhať pri rozvoji a celkovej reštrukturalizácii európskeho obranného priemyslu
 • podporovať európsky obranný výskum a technológie pri zohľadnení európskych politických priorít
 • rozvíjať úzku spoluprácu s Komisiou pri vytváraní medzinárodne konkurencieschopného európskeho trhu s obrannými zariadeniami.

Prvé výsledky

Jedným z prvých reálnych výsledkov činnosti EDA je dohoda o prijatí dobrovoľného kódexu, na základe ktorého budú členské krajiny zverejňovať informácie o kontraktoch na obranné zariadenia na elektronickej tabuli spravovanej EDA. Cieľom je zaistiť transparentnosť kritérií pre výber ponúk a rozhodnutí o kontraktoch, čo má v konečnom dôsledku prispieť k vytvoreniu jednotného európskeho trhu s obrannými technológiami. Kvôli zaisteniu národnej bezpečnosti neplatili pre sektor obranného priemyslu všeobecné pravidlá voľného obchodu na jednotnom európskom trhu.

Druhou iniciatívou je vytváranie spoločných európskych projektov v oblasti bezpečnostného výskumu a vývoja. V súčasnosti spolupracujú členské štáty na 36 projektoch. Financované sú z fondu zriadeného z dobrovoľných príspevkov účastníkov spolupráce, ich podiel na celkových obranných výdavkoch je však stále veľmi malý. Podiel príspevkov je daný na základe hrubého národného dôchodku krajín.

Oficiálna stránka Európskej obrannej agentúry (En)

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies