Abecedný filter
Príbuzné heslá

Európske hospodárske spoločenstvo

Európske hospodárske spoločenstvo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) je jedno z troch Európskych spoločenstiev (ESUO, EHS, EURATOM). EHS Bolo založené 25. marca 1957 Rímskou zmluvou s cieľom podnietiť ekonomickú integráciu v Európe. (EHS) je jedno z troch Európskych spoločenstiev (Európske združenie uhlia a ocele - ESUO, EHS, Európske združenie pre atómovú energiu – EURATOM). EHS Bolo založené 25. marca 1957 Rímskou zmluvou (ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 1958), s cieľom podnietiť ekonomickú integráciu v Európe. Zakladajúcimi členmi EHS bolo šesť štátov: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko.

Integrácia mala prebiehať „horizontálne“, teda postupným zbližovaním národných hospodárskych politík členských štátov , a výsledkom mala byť hospodárska únia s výhľadom na vybudovanie veľkého spoločného trhu s voľným pohybom kapitálu, tovaru, služieb a pracovných síl. Už v dobe svojho vzniku si bolo zámerom EHS  vytvorenie colnej a menovej  únie a zavedenie spoločnej daňovej, finančnej, obchodnej a sociálnej politiky.

Prioritné ekonomické ciele EHS sa mali dosiahnuť počas prechodného obdobia v rokoch 1958 - 1970. Článok 3, Rímskej zmluvy ich formuluje nasledovne:

 • odstránenie ciel a kvantitívnych obmedzení medzi členskými štátmi pri dovoze a vývoze tovaru
 • zavedenie spoločných colných taríf a spoločnej obchodnej politiky voči tretím krajinám
 • voľný pohyb osôb služieb a kapitálu medzi členskými krajinami
 • zavedenie spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • zavedenie spoločnej dopravnej politiky
 • vytvorenie systému pôsobiaceho proti nekalej konkurencii na trhu
 • koordinácia hospodárskej politiky členských štátov
 • zbližovanie národných zákonodarstiev
 • založenie Európskeho sociálneho fondu, s cieľom zlepšiť možnosť zamestnávania pracujúcich a prispieť k zvýšeniu životnej úrovne
 • založenie Európskej investičnej banky s úlohou uľahčiť hospodársky rozvoj vytváraním nových zdrojov
 • pridruženie zámorských krajín a území.

K dosiahnutiu týchto cieľov a dodržovanie povinností plynúcich z Rímskej zmluvy boli zriadené štyri inštitúcie: Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie., Rada, Komisia a Súdny dvor spoločenstva.  

Colné poplatky medzi šiestimi zakladajúcimi krajinami sa úplne zrušili 1. júla 1968 a v rovnakom desaťročí sa zaviedli aj spoločné politiky, najmä poľnohospodárska a obchodná politika.

Zlučovacou zmluvou z 8. apríla 1965 (Merger Treaty), sa EHS a EURATOM  zlúčili do jednej inštitúcie. Zlučovacia zmluva nadobudla účinnosť 1. júla 1967.

Na základe úspechu šiestich krajín sa k spoločenstvám rozhodli pripojiť aj Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Toto prvé rozšírenie zo šesť na deväť členov sa uskutočnilo v roku 1973. Spoločenstvá v tom čase zároveň prevzali nové úlohy a zaviedli novú sociálnu, regionálnu a poľnohospodársku politiku. Na implementáciu regionálnej politiky sa v roku 1975 založil Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR).

Začiatkom sedemdesiatych rokov si predstavitelia Spoločenstva uvedomili potrebu vzájomného zosúladenia svojich ekonomiky a zavedenia menovej únie. Približne v rovnakom čase sa však Spojené štáty americké rozhodli pozastaviť konvertibilitu dolára na zlato. Nastalo obdobie veľkej nestability na svetovom peňažnom trhu, ktoré ešte zhoršili ropné krízy v roku 1973 a 1979. Zavedenie európskeho menového systému (EMS) v roku 1979 pomohlo stabilizovať výmenné kurzy a povzbudilo členské štáty Spoločenstva, aby uplatnili prísne politiky, ktoré im umožnili udržať si vzájomnú solidaritu a disciplínu svojich ekonomík.

V roku 1981 sa k spoločenstvám pripojilo Grécko a v roku 1986 Španielsko a Portugalsko, čím sa zavedenie štrukturálnych programov stalo ešte naliehavejším, ako napríklad prvé stredomorské integrované programy (SIP), ktorých cieľom bolo znížiť rozdiely v ekonomickom rozvoji medzi 12 členskými štátmi.

EHS začalo súčasne zohrávať významnejšiu medzinárodnú úlohu. S krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria podpísalo sériu dohovorov o pomoci a obchode (Lomé I, II, III a IV, 1975-1989), ktoré viedli k Dohode z Cotonou, ktorá bola podpísaná v júni 2000. Takéto nástroje umožňujú Európe ako poprednej svetovej obchodnej veľmoci potvrdiť svoju identitu na medzinárodnej scéne. Európska únia si dáva za cieľ uplatňovať spoločnú zahraničnú a obrannú politiku.

V roku 1993, keď nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva, bolo EHS premenované na Európske spoločenstvo (ES) a tvorí základ dnešnej Európskej únie.

Euroinfo.gov.sk: Europédia

Europa: História Európskej únie

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies