Abecedný filter
Príbuzné heslá

Európske občianstvo

Občianstvo označuje právny stav, ktorý vyplýva z príslušnosti jednotlivca k určitej politickej a územnej jednotke. Pojem „európske občianstvo“ zaviedla Maastrichtská zmluva v roku 1992. Znamená, že každý občan členského štátu je občanom Únie i národného štátu, teda  má dvojité občianstvo. Môže používať ktorékoľvek z nich podľa vlastnej voľby s právami a povinnosťami, ktoré sa ku každému z nich viažu. Občianstvo členského štátu EÚ je teda podmienkou získania občianstva EÚ, pričom európske občianstvo Občianstvo označuje právny stav, ktorý vyplýva z príslušnosti jednotlivca k určitej politickej a územnej jednotke. Pojem „európske občianstvo“ zaviedla Maastrichtská zmluva v roku 1992. doplní práva zaručované občianstvom členských štátov. Európske občianstvo nenahrádza občianstvo národného štátu.

Na európske občianstvo sa viažu nasledovné práva:

  • sloboda pohybu a právo na trvalý pobyt na území členských štátov,
  • právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách členského štátu, kde občan pobýva,
  • právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu v  tretích krajinách,
  • petičné právo a právo obrátiť sa na Európskeho obmudsmana
  • Od roku 1999 sa v súlade so vstupom Amsterdamskej zmluvy do platnosti k  statusu európskeho občianstva vzťahujú aj ďalšie práva:
  • právo písomne sa obracať na európske inštitúcie v ktoromkoľvek úradnom jazyku a právo dostať od nich písomnú odpoveď vo vlastnom jazyku
  • právo prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (za určitých podmienok)
  • zákaz diskriminácie medzi občanmi EÚ na základe národnosti, pohlavia, rasy, náboženstva, postihnutia, veku či sexuálnej orientácie
  • rovný prístup k štátnej správe Spoločenstva.

Zriadenie európskeho občianstva súvisí s konceptom „Európy občanov“, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 1975 a jeho cieľom malo byť priblíženie európskeho projektu občanom prostredníctvom pocitu spolupatričnosti a priestoru pre politickú participáciu.

 

 

Komisia: Spravodlivosť a vnútro: Občianstvo Európskej únie

ScadPlus: Občianstvo Únie

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies