Abecedný filter
Príbuzné heslá

Európske politické strany

Za európske strany sú považované federatívne združenia národných strán, ktoré existujú vo väčšine členských štátov EÚ a majú rovnakú orientáciu a ciele; vytvárajú v Európskom parlamente jednotlivé frakcie.

Legislatívna úprava statusu politickej strany na európskej úrovni vstúpila do platnosti v roku 2004 ako nariadenie, stanovujúce podmienky pre uznanie európskej politickej strany a tým aj jej nároku na financovanie zo zdrojov Spoločenstva. 

Európska politická strana musí spĺňať tieto náležitosti:

 • v členskom štáte, kde sídli, musí byť právnickou osobou;
 • minimálne v  štvrtine členských štátov Únie musí byť zastúpená v Európskom, národnom alebo miestnom parlamente alebo združení; alebo
 • minimálne v štvrtine členských štátov Únie musí získať najmenej tri percentá hlasov v každom z týchto členských štátov v posledných voľbách do Európskeho parlamentu;
 • musí dodržiavať princípy Európskej únie;
 • musí sa zúčastňovať na voľbách do Európskeho parlamentu, alebo prejaviť zámer tak urobiť.

Podmienkou pre financovanie z európskych zdrojov (ročne 8,4 milióna eur) je povinné preukazovanie pôvodu prostriedkov a zákaz niektorých zdrojov financovania. Prostriedky Spoločenstva musia byť použité výlučne na krytie výdavkov, spojených s politickým programom strany a za žiadnych okolností sa z nich nesmú financovať národné politické strany.

História

Právna úprava Európskej únie zatiaľ neobsahuje definíciu európskej politickej strany. Vznik európskych politických strán si vynútila najmä spolupráca členov európskych orgánov, ktorí sa v záujme efektívnejšieho fungovania musela povzniesť nad národné afiliácie a uprednostniť politickú a programovú spriaznenosť. Tak sa postupne rozvinula spolupráca europoslancov z rozličných členských krajín na pôde parlamentných frakcií, podobných klasickým straníckym klubom v národných parlamentoch.

O inštitucionalizáciu straníckych zväzov na európskej úrovni sa zaslúžili najmä predstavitelia troch hlavných politických skupín (ľudovci, socialisti, liberáli). Došlo k tomu článkom 138a Maastrichtskej zmluvy: „Politické strany na európskej úrovni sú dôležité ako faktor integrácie v Únii. Prispievajú k tomu, aby bolo vytvárané európske vedomie, a aby bol daný výraz politickej vôli občanov Únie“.

Európske politické strany Za európske strany sú považované federatívne združenia národných strán, ktoré existujú vo väčšine členských štátov EÚ a majú rovnakú orientáciu a ciele; vytvárajú v Európskom parlamente jednotlivé frakcie.pôsobia v Európskom parlamente v podobe parlamentných frakcií, ktoré združujú poslancov členských krajín EÚ podľa členstva ich národných politických strán v európskych stranách.  Europoslanci Europoslanec je člen priamo voleného zákonodarného orgánu Európskej únie - Európskeho parlamentu. Europoslanci sú ekvivalentom poslancov národných parlamentov na európskej úrovni. sú zaradení v siedmich frakciách, existuje aj skupina tzv. nezaradených poslancov.

Európska ľudová strana

Európska ľudová strana (EĽS) je prvou a najväčšou  nadnárodnou politickou stranou, pôsobiacou na európskej úrovni. Vznikla v roku 1976 a združuje kresťanskodemokratické a konzervatívne strany v Európe. Strana združuje 73 politických strán z 40 krajín.

Poslanecký klub EPP-ED Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov združuje kresťanských demokratov, konzervatívcov a hlavné politické prúdy stredu a pravicového stredu z 27 členských krajín Európskej únie. Je najväčšou politickou skupinou v Parlamente.bol založený v 23.júna 1953 ako Skupina Kresťanských demokratov - frakcia v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. V júli 1979 zmenil svoj názov na „Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanskodemokratická skupina) a v júli 1999 sa transformoval na Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. V roku 2009 sa vrátili k pôvodnému názvu Európska ľudová strana. Pri budovaní Európy hral vždy vedúcu úlohu.

Mnohé zo strán, zastúpených v Skupine EĽS, patria aj do Európskej ľudovej strany. Ostatné strany sú pridruženými členmi Skupiny EPP.

Politické priority Skupiny pre parlamentné obdobie 2009-2014 sú rozdelené do oblastí:

 1. Európa hodnôt (solidarita, susedské vzťahy, silné hodnoty)
 2. Rast a pracovné miesta (reformy, dokončenie jednotného trhu)
 3. Bezpečná Európa (boj proti terorizmu, klimatickým zmenám, bezpečnosť potravín, imigračná politika)
 4. Solidarita medzi členskými štátmi (sociálny model, kohézna politika)

Strana európskych socialistov

Strana európskych socialistov (SES) vznikla v roku 1992 po podpise Zmluvy o Európskej únii (Maastrichtskej zmluvy) ako nástupnícka strana Konfederácie socialistických strán Európskeho spoločenstva, založenej v roku 1974. Jej členskú základňu tvorí 32 členských strán, 11 asiciovaných a 10 pozorovateľov. Na jej čele stojí nemecký poslanec Martin Schulz.

V súčasnosti zastupuje stranu v Európskom parlamente 184 poslancov združených v Socialistickej skupine, čo ju robí druhou najsilnejšou politickou rodinou v legislatívnom orgáne EÚ.

Medzi jej politické priority pre parlamentné obdobie 2009-2014 patrí:

 • oživiť ekonomiku a predchádzať krízerises;
 • nová sociálna Európa, spravodlivejšia pre všetkých
 • Európa ako vedúca svetová sila proti limatickým zmenám
 • rodová rovnosť v Európe
 • účinná európska migračná politika
 • Európa ako partnera pre zabezpečenie mieru, bezpečnosti a rozvoja

Európska liberálno-demokratická a reformná strana

Nástupnícka strana Liberálnej internacionály zjednocuje viac ako 50 strán s liberálnou, demokratickou a reformnou orientáciou z členských a ďalších 13 štátov. Po niekoľkých transformáciách prijala v roku 2012 súčasný názov.

Strana spája EĽDR je neziskové medzinárodné združenie so sídlom v Bruseli.

Cieľom strany liberálnych demokratov je:

 • občianske slobody
 • jednotný trh EÚ
 • rast a zamestnanosť
 • životné prostredie a energetika
 • rozširovanie
 • zahraničná politika, bezpečnosť a obrana

Lídrom skupiny je Brit Sir Graham Watson zvolený do funkcie v novembri 2011 na dvojročné obdobie

Politická frakcia EĽDR v Európskom parlamente –  Európska liberálno demokratická a reformná strana je s 84 poslancami z 21 členských krajín EÚ treťou najväčšou politickou skupinou v Parlamente. Parlamentnú frakciu vedie Belgičan Guy Verhofstadt.

Európska strana zelených

Európska strana zelených dnes na federatívnom princípe združuje členské a pozorovateľské strany z 42 krajín. Sprostredkováva komunikáciu medzi členskými stranami, zelenými europoslancami a ministrami. Koordinuje environmentálne orientovanú európsku politiku a podporuje menšie strany zelených s cieľom posilniť politické hnutie zelených v celej Európe.

Európska federácia strán zelených bola jedným zo zakladajúcich združení celosvetovej organizácie strán zelených – Global Green Coordination.

Medzi hlavné ciele  Európskych zelených patrí najmä udržateľný rozvoj a ekologická svetová ekonomika na základe solidarity v rámci celej planéty.

V Európskom parlamente pôsobí frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia, ktorá združuje zelených poslancov a zástupcov národov bez vlastného štátu (tzv. regionalistov). Vznikla v júli 1999. Má 58 poslancov z 15 európskych krajín. Má najväčší podiel žien. Žien je až 30, mužov 28. Na vedení frakcie sa na základe princípu rovnosti pohlaví spolupodieľajú talianska poslankyňa Monica Frassoni a jej nemecký kolega Daniel Cohn-Bendit.

Strana Európskej ľavice

Zástupcovia ľavice spolupracujú v Európe v rámci Konfederatívnej skupiny Európska zjednotená ľavica - Nordická zelená ľavica (GUE/NGL). Fórum pre spoluprácu združuje 26 politických strán, 11 pozorovateľských strán z 24 štátov.

Skupina Európskej zjednotenej ľavice podporuje európsku integráciu na základe plne demokratických inštitúcií, prioritne orientovaných na nový model rozvoja a riešenie najvážnejších problémov EÚ, medzi ktoré patrí najmä rozsiahla a rastúca nezamestnanosť a chudoba.

Frakcia v Parlamente sa nazýva Konfederatívna skupina zjednotenej európskej ľavice/Nordickej zelenej ľaviceGUE/NGL. Skladá sa z 34 europoslancov.

Aliancia Európskych konzervatívcoc a reformistov

Združuje strany pravicového stredu. Strana prezentuje tradičné hodnoty ako rodina ako základ spoločnosti, zodpovednosť, transparentnosť a demokraciu, ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Upozorňuje na potrebu reformovať EÚ pri zachovaní národných suverenít štátov ako protipól k euro federalizácii. Združené strany zdieľajú princípy slobodného podnikania, voľnej hospodárskej súťaže, minimálnych štátnych regulácii, nižšie dane, individuálnu slobodu a národnú prosperitu. AECR združuje strany z 14 krajín sveta.

Parlamentom bola oficiálne uznaná v januári 2010. Predsedom strany je Čech Jan Zahradil, ktorý vo funkcii nahradil prvého predsedu strany Belgičana Derka Jana Eppinka. Prvý kongres strany sa konal v lete 2010.

Parlamentnou skupinou je Skupina európskych konzervatívcov a reformistov. Tvorí piatu najväčšiu frakciu EP. Momentálne má v Parlamente 55 poslancov z desiatich strán z desiatich štátov EÚ. Klub je charakteristický anti-federalistickými a euroskeptickými názormi. Vznikla v roku 2009.

 

 

(Skupina nezávislosť/demokracia)

Skupina nezávislosť/demokracia v Európskom parlamente bola založená 20. júla 2004. Združovala euroskeptikov, kritikov EÚ a eurorealistov. Mala 29 členov z 9 európskych krajín. Lídrami frakcie boli Neal Farage a Jens-Peter Bonde.

Medzi hlavné ciele skupiny patrili odmietnutie Zmluvy, ustanovujúcej Ústavu pre Európu, odmietanie všetkých foriem centralizácie, podpora demokracie a transparentnosti. Niektorí členovia Skupiny, najmä zo Strany nezávislosti Veľkej Británie (UKIP), podporujú úplné vystúpenie svojej krajiny z EÚ.

Strana bola rozpustená v roku 2009.

(Skupina Únie za Európu národov)

Parlamentná Skupina Únie za Európu národov (UEN) podpovala Európu, zloženú z národných štátov, ktorá prenecháva priestor vládam a krajinám, aby koordinovali a spolupracovali pri budovaní otvorenejšej a stabilnejšej Európy, založenej na rôznorodosti. 

Fungovanie Únie sa podľa frakcie malo riadiť princípom subsidiarity, ktorý je kľúčový pre spravodlivé rozdelenie právomoci medzi inštitúcie EÚ, štáty a miestne samosprávy, a je v samotnom záujme občanov.

Frakcia združovala 30 europoslancov zo 6 členských krajín EÚ. Na jej čele boli írsky poslanec  Brian Crowley a talianska poslankyňa Cristiana Muscardini.

Fungovala do roku 2009.

 

Európska ľudová strana

Strana európskych socialistov

Európska liberálna, demokratická a reformistická strana

Aliancia Európskych konzervatívcov a reformistov

Európska strana zelených

Strana Európskej ľavice

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies