Abecedný filter

Európsky hospodársky a sociálny výbor

EHSV zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Bol založený v roku 1957 Rímskou zmluvou a je inštitucionálnym poradným orgánom. Poradná úloha výboru umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, podieľať sa na procese rozhodovania Spoločenstva.

EHSV sa skladá z 353 členov rozdelených do troch skupín: „zamestnávatelia“, „zamestnanci“a „rôzne záujmy“. Posledná skupina spája zástupcov oblastí hospodárskeho a sociálneho života, ktorí nepatria do prvých dvoch skupín, t. j. remeselnícke a poľnohospodárske organizácie, malé a stredné podniky, organizácie slobodných povolaní, spotrebiteľov, ochrancov životného prostredia, organizácie so sociálnou ekonomikou (družstvá, podporné spoločnosti), združenia rodičov, asociácie na ochranu práv postihnutých, boj proti diskriminácii, obhajobu verejného záujmu (MVO) atď.

Zloženie výboru nie je statické. Obnovuje sa každé štyri roky, tak aby sa v ňom čo najlepšie odrážal vývoj organizovanej občianskej spoločnosti v každom členskom štáte.
Predsedom EHSV je od apríla 2013 Henri Mallose.

Členovia EHSV majú titul „poradca“. Menuje ich Rada ministrov Európskej únie na obdobie štyroch rokov na základe menovaní predložených členskými štátmi, ktoré boli pripravené na základe návrhov organizácií občianskej spoločnosti na národnej úrovni. Ich mandát je obnoviteľný.

Poradcovia spravidla pokračujú vo výkone svojho povolania v krajine svojho pôvodu a do Bruselu prichádzajú len vykonávať svoj mandát. Za výkon funkcie nie sú platení, avšak dostávajú náhrady výdavkov za cestu a pobyt, ktorých výšku stanovuje Rada. EHSV sa skladá zo šiestich špecializovaných sekcií, ktoré pokrývajú veľmi široké spektrum právomocí Spoločenstva:

  • hospodárska a menová únia, hospodárska a sociálna súdržnosť (ECO)
  • jednotný trh, výroba a spotreba (INT)
  • doprava, energetika, infraštruktúra a informačná spoločnosť (TEN)
  • zamestnanie, sociálne záležitosti a občianstvo (SOC)
  • poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, životné prostredie (NAT)
  • vonkajšie vzťahy (REX)

Po zaniknutí účinnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) v júli 2002 a na návrh Európskej komisie bol výbor poverený prevzatím právomocí Poradného výboru ESUO. S týmto cieľom bola zastavená Poradná komisia pre zmeny v priemysle (CCMI), skladajúca sa z členov EHSV a delegátov zastupujúcich odvetvia ocele a uhlia, ale tiež ďalšie odvetvia, ktorých sa dotýkajú problémy modernizácie hospodárstva. Stanoviská výboru pripravujú spravodajcovia za pomoci odborných pracovných skupín. Ich členovia sa vyberajú z troch skupín výboru na základe kompetencií v danom odbore a v snahe zachovať určitú geografickú rovnováhu. Počet členov v skupine sa pohybuje od 3 do 18 podľa závažnosti riešenej problematiky. Spravodajcom môžu poskytovať odbornú pomoc aj externí odborníci.

Slovenskí zástupcovia vo Výbore:

 

Priezvisko, Meno

skupina

Domonkos, Tomáš

iné záujmy

Machyna, Emil

zamestnanci

Mojš, Vladimír

zamestnanci

Oravec, Ján

zamestnávatelia

Páleník, Viliam

iné záujmy

Pintér, Michal

zamestnávatelia

Šarmír, Igor

zamestnávatelia

Stern, Juraj

iné záujmy

 

 

Viac informácií na stránke EHSV

Zoznam členov na stránke EHSV

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies