Abecedný filter

Európsky investičný fond

Európsky investičný fond Fond poskytuje rizikový kapitál predovšetkým mladým spoločnostiam orientujúcich sa na technológie. Zároveň vystupuje ako ručiteľ pre finačné inštitúcie ktoré požičiavajú financie podnikom zaradeným v podpornom programme fondu. EIF je špecializovaným európskym finančným orgánom, ktorý sa zameriava na zabezpečenie financovanie rizikového kapitálu pre malé a stredne veľké podniky. Bol založený v roku 1994 tromi zúčastnenými skupinami – Európska komisia,Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Európska investičná banka Európska investičná banka bola založená v roku 1958 ako dlhodobá úverová banka EÚ. Jej hlavnou úlohou je prispievať k integrácii, vyrovnanému vývoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských krajín. a viacero európskych verejných a súkromných finančných inštitúcií. Po reštrukturalizácii v roku 2000 sa stala majoritným akcionárom EIF Európska investičná banka.

Hlavné činnosti EIF sú:

  • využívanie vplyvu svojich operácií v tesnom spojení s finančným sektorom
  • prispievanie k atraktívnosti financovania v súkromnom sektore
  • rozširovanie najlepších trhových postupov v obchodnej sfére

EIF pôsobí vo všetkých členských krajinách rozšírenej Únie a vytvára svoje aktivity aj na území Turecka, Západného Balkánu a v juhovýchodnej Európe.

Orgány EIF

  • Generálna rada - zodpovedá za každodennú prácu fondu
  • Rada riaditeľov - zástupcovia akcionárov, ktorí sa stretávajú 10 až 12 ráz ročne
  • Valné zhromaždenie - zástupca Európskej investičnej banky, Európskej komisie a zástupca každej inštitúcie, ktorá ma podiely v EIF
  • Audit - má na starosti finančnú kontrolu

Za činnosť EIF zodpovedá Generálne riaditeľstvo,Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. na čele ktorého je od roku 2008 Richard Pelly. EIF sídli v Luxemburgu.

EIF je aktívny v členských krajinách EÚ, Turecku a troch krajinách EZVO.

 

Oficiálna stránka EIF [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies