Abecedný filter

Európsky parlament

Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.je inštitúciou Európskej únie, ktorá zastupuje občanov všetkých členských štátov. Má zákonodarnú a rozpočtovú právomoc a dozerá na činnosť všetkých európskych inštitúcií. Tvorí ho dokopy 736 europoslancov. Podľa Lisabonskej zmluvy má mať Parlament 750 poslancov. Po vstúpení Chorvátska má však 766 poslancov. V roku 2014 bude počet poslancov opäť 750. V súčasnosti je schválených 23 úradných pracovných jazykov.

Parlament nemal v minulosti také právomoci aké využíva dnes. Postupne zmluvy posilňovali kompetencie Parlamentu. Lisabonská zmluva ešte posilnila právomoci a určila inštitúcií nové zodpovednosti. Dnes sa Parlament podieľa väčšou mierou na legislatívnom procese. Jeho postavenie pri väčšine rozhodnutí je rovnaké ako postavenie Rady EÚ.

Predseda

Hlavnou úlohou predsedu Európskeho parlamentu je jeho zastupovanie a riadenie jeho činností. Volí sa v tajnom hlasovaní, pri čom rozhoduje absolútna väčšina (v štvrtom volebnom kole stačí jednoduchá väčšina)Jednoduchá väčšina je dosiahnutá vtedy, ak v danej veci hlasuje za (alebo proti) najväčší podiel hlasov.. Jeho volebné obdobie je 2 a pol roka s možnosťou opätovného zvolenia.

Voľby

Poslanci sa volia každých 5 rokov v priamych všeobecných demokratických voľbách. Euro poslancov si priamo volíme od roku 1979. Poslanci sú volení v jednotlivých členských krajinách podľa pravidiel členských krajín.

Organizácia

Poslanec si delí svoj čas medzi Brusel, Štrasburg a domáci volebný obvod. Poslanci sa primárne združujú v politických skupinách podľa politickej príslušnosti. Môžu byť členom len jednej skupiny. Politickú skupinu tvorí najmenej 25 poslancov z jednej štvrtiny členských štátov. Voľby sa konajú každých päť rokov. Nasledujúce voľby sa budú konať v roku 2014.

Práca v parlamente sa sústreďuje do výborov, politických skupín a plenárnych zasadnutí. Zasadnutia výborov a politických skupín sa uskutočňujú v Bruseli, plenárne zasadnutia a Štrasburgu.

Parlament má 41 delegácií, ktoré udržujú kontakty a parlmentami tretích krajín. Delgácia má od 12 do 70 členov. Rozlišujeme štyri typy delegácií: spoločné parlamentné delegácie, parlamentné výbory pre spoluprácu, iné medziparlamennté delegácie a delegácie pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach.

Parlament rozhoduje postupom súhlasu, konzultácie, spolupráce a spolurozhodovania. Parlament je podľa rokovacieho poriadku uznášania schopný, ak je prítomná aspoň tretina poslancov.

 

Oficiálna stránka Európskeho parlamentu

Informačná kancelária Parlamentu na Slovensku

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies