Abecedný filter
Príbuzné heslá

Európsky zatykač

Európsky zatykač je rozhodnutie príslušného súdneho orgánu členského štátu, ktorého cieľom je zadržanie vyžiadanej osoby a jej vydanie z iného členského štátu na trestné konanie, výkon trestu, alebo ochranné opatrenie.

Únia prostredníctvom tohto kroku reagovala na strach z hrozby teroristických útokov s cieľom zefektívniť súdnu a policajnú spoluprácu. Európsky zatykač Európsky zatykač je rozhodnutie príslušného súdneho orgánu členského štátu, ktorého cieľom je zadržanie vyžiadanej osoby a jej vydanie z iného členského štátu na trestné konanie, výkon trestu, alebo ochranné opatrenie.mal byť prvým konkrétnym opatrením v oblasti trestného práva, ktorým sa vykonáva zásada vzájomného uznávania, ktorú Európska rada označila za „základný kameň“ spolupráce v oblasti súdnictva. Mechanizmus európskeho zatykača je založený na vysokej miere dôvery medzi členskými krajinami.

Vo vzťahoch medzi členmi EÚ európsky zatykač nahrádza všetky predchádzajúce nástroje týkajúce sa vydávania osôb.

Európsky zatykač bol zavedený k 1. januáru 2004 po tom, čo ho do svojho právneho poriadku implementovali všetky členské krajiny EÚ. Európsky zatykač je však v rozpore s ústavami niektorých členských štátov, a preto bola platnosť pozastavená.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. aj napriek tomu označila procedúru za úspešnú, lebo celkový čas vydávania osôb sa skrátil na 45 dní.

Doplnkom k európskemu zatykaču je európsky príkaz na vydanie dôkazov. Na základe neho si budú môcť sudcovia a ostatní právni úradníci rýchlejšie vymieňať dôkazné materiály, dokumenty a údaje. Aj tu by sa mali výrazne skrátiť čakacie lehoty.

 

 

Rámcové rozhodnutie Rady o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (2002/584/SVV)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:SK:HTML

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies