Abecedný filter

Euroskepticizmus

Euroskepticizmus ako pochybnosť o idei jednotnej Európy nie je nový jav. Sczerbiak a Taggart ho pôvodne definovali ako náhodnú a kvalifikovanú, rovnako ako priamu a nekvalifikovanú opozíciu voči procesu európskej integrácie. Pre lepšie narábanie s termínom a spresnenie neskôr rozlíšili tzv. tvrdý a mäkký euroskepticimus. Podľa nich tvrdý euroskepticizmus Euroskepticizmus ako pochybnosť o idei jednotnej Európy nie je nový jav. Sczerbiak a Taggart ho pôvodne definovali ako náhodnú a kvalifikovanú, rovnako ako priamu a nekvalifikovanú opozíciu voči procesu európskej integrácie.znamená jednoznačné odmietnutie celého projektu európskej politickej a ekonomickej integrácie a odpor k pripojeniu sa alebo zotrvaniu v EÚ. Mäkký euroskepticizmus na druhej strane znamená náhodnú alebo kvalifikovanú opozíciu voči európskej integrácii. Mäkký euroskepticizmus teda nie je odmietnutie integrácie ako takej, alebo členstva v EÚ, ale skôr sa týka opozície k určitým politikám, najmä však tým, ktoré podľa aktérov ohrozujú národný záujem členského štátu, alebo znamenajú zmenu smeru integrácie a pod.

Euroskepticizmus môže byť postavený na tradičných štiepeniach spoločnosti, tzn. spojený s určitými kultúrnymi, geografickými alebo socio-ekonomickými faktormi ako mesto - vidiek, práca – kapitál, cirkev – štát resp. spoločnosť, alebo môže byť spojený s konkrétnymi problémami a negociáciami s EÚ.

Stranícky euroskepticizmus je úzko spojený s dominantnými postojmi a diskusiou v spoločnosti ako celku a jednoznačne je spojený s ideologickým používaním histórie (pohľad na históriu cez určitú optiku). Euroskepticizmus súvisí s europeizáciou.

Kopecký a Mudde kritizujú rozdelenie na tvrdý a mäkký euroskepticizmus a ponúkajú dvoj-dimenzionálnu konceptualizáciu postojov politických strán k EÚ založenú na rozlíšení medzi tzv. difúznou a špecifickou podporou pre eur. integráciu. Difúznou myslia podporu pre všeobecné myšlienky európskej integrácie, ktoré sú základom EÚ. Špecifická podpora znamená v ich ponímaní všeobecný postup európskej integrácie, t.j. EÚ takú, aká je a ako sa vyvíja.

Mäkký euroskepticizmus tak ako ho zadefinovali Sczerbiak a Taggart je príliš široký a spadá doň nesúhlas s akoukoľvek politikou EÚ. Kategória mäkkého a tvrdého euroskepticizmu nepostihuje jemný rozdiel na jednej strane medzi myšlienkami európskej integrácie a na strane druhej Úniou ako súčasne existujúcim stelesnením týchto myšlienok. Dôsledkom toho je euroskepticizmus pripísaný aj stranám a ideológiám, ktoré sú v podstate proeurópske, rovnako ako tým, ktoré sú nepochybne antieurópske.

Klasifikovanie straníckych postojov na základe difúznej a špecifickej podpory umožňuje štúdium podpory pre európsku integráciu vo všeobecnosti a skepticizmus k integrácii konkrétnejšie.

1. dimenzia typológie: Podpora pre integráciu oddeľuje eurofilov (veria v kľúčové myšlienky európskej integrácie, ktoré sú základom EÚ; patria sem tí, ktorí v integrácii vidia projekt vytváranie supranacionálneho štátu, ale aj tí, ktorí vidia EÚ len v kontexte ekonomickom) od eurofobikov (nepodporujú a často sú proti všeobecným ideám európskej integrácie; myslia si, že integračný projekt je kvôli existujúcej diverzite v rámci EÚ šialenstvom).

2. dimenzia typológie: Podpora pre EÚ oddeľuje EÚ optimistov od EÚ pesimistov. EÚ optimisti veria v reálne existujúcu EÚ a jej vývoj, pretože sú spokojní so spôsobom jej založenia, vývoja a fungovania. Kritický postoj k nejakej politike EÚ ešte neznamená, že strana nemôže patriť do tohto tábora. EÚ pesimisti nepodporujú EÚ v jej exitujúcej podobe, alebo sú pesimistickí ohľadom jej smerovania. To ale nevyhnutné neznamená, že by museli namietať voči členstvu v EÚ (v ich interpretácii je EÚ deviáciou od ideí, ktoré stáli pri jej zrode; pretože tieto myšlienky podporujú, dúfajú, že Únia sa zmení a stane sa vernejším odrazom týchto pôvodných ideí).

Tieto dve dimenzie vedú k 4 ideálnym typom straníckych pozícií voči Európe.

 


podpora pre európsku integráciu - eurofilovia

podpora pre európsku integráciu - eurofobici

podpora pre EÚ- EÚ optimisti

Euroentuziasti

Europragmatici

podpora pre EÚ- EÚ pesimisti

Euroskeptici

Tí, čo odmietajú EÚ (Eurorejects)

 

Euroentuziasti – táto skupina podporuje všeobecné idey európskej integrácie a verí, že EÚ už je, alebo sa čoskoro stane inštitucionalizáciou týchto myšlienok.

Euroskeptici – podporujú všeobecné idey európskej integrácie, ale sú pesimistickí ohľadom súčasného, alebo budúceho stelesnenia týchto myšlienok.

Eurorejects – nepodporujú ani myšlienky, ktoré sú základom európskej integrácie, ani EÚ.

Europragmatici – nepodporujú síce všeobecné myšlienky európskej integrácie, ktoré sú základom EÚ, ale bezpodmienečne ich nezavrhujú; EÚ podporujú a pristupujú k nej pozitívne preto, lebo ju považujú za prínosnú pre svoju krajinu alebo svojich voličov.

Táto klasifikácia je prínosom pre kvalitatívnu analýzu, pretože ponúka dobrý nástroj pre pochopenie cieľov a stratégií tých politických elít, ktoré sú nepriateľské voči Európe. Sú to však len ideálne typy.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies