Abecedný filter

Euroval 2

Európsky stabilizačný mechanizmus (European stability mechanism ESM), trvalý euroval, je trvalým mechanizmom, ktorý by mal postupne nahradiť dočasný fond EFSF.

Zmluvu o jeho vytvorení európski diplomati podpísali 2. februára 2012.  Fungovať začne od júla 2012. Maximálna efektívna úverová kapacita je stanovená na 500 miliárd eur, na jej dosiahnutie je potrebná 700-miliardová kapitálová základňa. Krajiny eurozóny v hotovosti zložia 80 miliárd eur, zvyšných 620 miliárd má formu kapitálu na požiadanie a garancií. Proporcia týchto nástrojov je flexibilná.

Slovenský podiel na nástroji je 0,824 %, čiže 5,768 miliardy, z toho hotovosť tvorí 659 miliónov eur. Platby sú rozdelené na päť častí a rozložené na viacero rokov. Slovensko bude v rámci mechanizmu vystupovať ako akcionár. ESM na rozdiel od EFSF bude fungovať ako skutočná finančná inštitúcia, európska obdoba Medzinárodného menového fondu. Jeho súčasťou je aj dobrovoľná účasť súkromného sektora na pomoci krajinám.

Na čele ESM bude výkonný riaditeľ, opierajúci sa o rozhodnutia Rady guvernérov (guvernérmi budú ministri financií) a Rady riaditeľov. Ďalším rozdielom v porovnaní s dočasným eurovalom je mechanizmus prijímania rozhodnutí. V prípade trvalého ESM bude v prípade výnimočných situácií a ohrozenia eura možné rozhodnúť na základe kvalifikovanej väčšiny (85 %).

ESM bude využívať prednostné postavenie veriteľa (tzv. preferred creditor status) voči ostatným veriteľom. Znamená to, že dlžnícky štát nebude môcť reštrukturalizovať dlh voči ESM, pohľadávky voči ESM bude v prípade bankrotu musieť vyplatiť pred pohľadávkami ostatných veriteľov a nevyplatí žiadne finančné prostriedky iným dlžníkom, ak voči ESM a Medzinárodnému menovému fondu (MMF) bude mať dlžnícky štát nesplatené záväzky.

Poskytovanie pomoci z ESM bude možné v dvoch prípadoch:

  1. slabé ohrozenie makroekonomickej rovnováhy – aplikovanie preventívnej pomoci a podporných nástrojov.
  2. vážne problémy – poskytnutie pomoci, ktorá bude podmienená riadnym programom makroekonomických úprav.

Preventívna pomoc bude mať formu úverových liniek. ESM bude štátu môcť poskytnúť úver aj na rekapitalizáciu finančných inštitúcií. Okrem toho bude môcť intervenovať na primárnych a sekundárnych trhoch s dlhopismi.

Kombinovanie EFSF/ESM

Ministri financií 30. marca 2012 rozhodli o dočasnom kombinovaní oboch eurovalov. Spoločnú maximálnu úverovú kapacitu stanovili na 700 miliárd eur. Od polovice roka 2013 však ESM bude môcť požiť maximálne 500 miliárd eur.

ESM sa od júla 2012 stane hlavným nástrojom na financovanie nových programov. EFSF bude aktívne financovať len tie programy, v ktorých je zaviazaný pred týmto dátumom. Počas prechodného obdobia do polovice roka 2013 sa EFSF bude môcť zapojiť do nových programov, aby sa tak zaistila plná čerstvá úverová kapacita ESM.

Zrýchli sa zároveň splatenie piatich tranží hotovosti do ESM:

- dve tranže júl 2012, október 2012,

- dve v roku 2013

- posledná v prvej polovici roka 2014

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies