Abecedný filter
Príbuzné heslá

EURYDICE

EURYDICE je informačnou sieťou Európskej Únie o vzdelávacích systémoch. Sieť EURYDICE EUYDICE je informačnou sieťou Európskej Únie o vzdelávacích systémoch. Sieť EURYDICE bola založená v roku 1980.bola založená v roku 1980. Základom bolo želanie Rady EÚ vytvoriť sieť na výmenu informácií a skúseností  o  vysokoškolskom vzdelávaní.

Od roku 1995 bola sieť EURYDICE súčasťou programu Socrates.Socrates je európsky akčný program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania. od roku 2007 patrí pod Program celoživotného vzdelávania.

EURYDICE má poskytovať dôležitý informačný zdroj, ktorá prispieva k zintenzívneniu a zlepšovaniu spolupráce členských krajín vo vzdelávaco-politickej oblasti. Okrem toho má EURYDICE uľahčiť prípravu pre vzdelávaco-politické iniciatívy na úrovni EÚ alebo na národnej úrovni. Sieť poskytuje všetkým zodpovedným za vzdelávacie systémy a politiky tejto oblasti analýzy a informácie na európskej úrovni. EURYDICE takto pomáha politikom v konaní a rozhodovaní sa.

36 členskými štátmi sú: členské krajiny EÚ, Turecko, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora a štáty Európskeho hospodárskeho priestoru Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Organizácia EURYDICE pozostáva z 40 národných úradov v členských štátoch, Macedónsku, Turecku, Švajčiarsku, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Srbsku a Čiernej Hore. V Bruseli je celoeurópske koordinačné centrum - Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Národné úrady zásobujú úrad v Bruseli s informáciami, ktoré sú tam spracované a kde sa zverejní publikácia. V Bruselu sa nachádza aj databáza EURYBASE, v ktorej sú všetky informácie uložené.

Publikácie sú o vzdelávacích systémoch, porovnávajú analýzy k špecifickým témam, ukazovatele a štatistiky o všeobecných problémoch v školskom sektore (Integrácia detí migrantov, financovanie školstva atď). V stredisku stoja však detailné analýzy vzdelávacích systémov.

EURYPEDIA – je informačná brožúra, produkt Eurydice, ktorá prezentuje informácie o vzdelávacích systémoch a reformách v Európe. Obsahuje 38 vzdelávacích systémov z 33 krajín, ktoré sa zúčastňujú Programu celoživotného vzdelávania (28 členských štátov, Turecko a štáty Zóny voľného obchodu).

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11061_en.htm

http://www.eurydice.org/portal/page?_pageid=217,163526&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.vasaeuropa.sk/index.php?z=185&pismeno=Epoj79

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies