Abecedný filter

Ferrero-Waldner, Benita (2004-2009)

Bývalá komisárka pre obchod, Európsku politiku susedstva a úrad pre spoluprácu EuropeAid

Benita Ferrero - Waldner Komisárka pre vonkajšie vzťahy a Európsku politiku susedstva (2004 - 2009)sa narodila 5. septembra 1948 v Salzburgu (Rakúsko). Je po druhýkrát vydatá. So svojím terajším manželom sa rozhodli svoj zväzok uzavrieť dodatočne v roku 2003 aj v kostole. Medzi jej záľuby patria: plávanie, cyklistika a literatúra.

Komisárka Ferrero - Waldner vyštudovala v rodnom Salzburgu právo. Spočiatku pracovala v súkromnom sektore v susednom Nemecku ako špecialistka na predaj v rôznych obchodných spoločnostiach. Od roku 1984 až do obdobia, kedy sa ujala postu komisárky EK, pracovala v rakúskej štátnej zahraničnej službe.

Jazykové znalosti

 • Nemecký jazyk - materinská reč
 • Anglický jazyk - aktívne
 • Francúzsky jazyk - aktívne
 • Taliansky jazyk - aktívne
 • Španielsky jazyk - aktívne

Akademická kariéra

 • 1966 - 1970 štúdium práva na Univerzite v Salzburgu

Politická kariéra

 • 1984 - špeciálna poradkyňa rakúskej ambasády v Madride (Španielsko)
 • 1984 - 1986 Spolkové ministerstvo zahraničných vecí (konzulárne a politické veci)
 • 1986 - prvá tajomníčka rakúskej ambasády v Dakare (Senegal)
 • 1986 - 1987 Spolkové ministerstvo zahraničných vecí (Oddelenie rozvojovej spolupráce)
 • 1987 - 1993 rakúska ambasáda v Paríži (Francúzsko) - poradkyňa pre hospodárke záležitosti, od roku 1990 zástupkyňa vedúceho misie a Chargé d'Affairs
 • 1993 - Spolkové ministerstvo zahraničných vecí (zástupkyňa vedúceho protokolu)
 • 1993 - 1995 vedúca protokolu OSN
 • 1995 - 2000 štátna tajomníčka rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí (historicky prvá žena na tomto rakúskom poste)
 • 2000 - 2004 spolková ministerka zahraničných vecí Rakúska
 • 2004 - 2009 členka Európskej Komisie zodpovedná za vonkajšie vzťahy a Európsku politiku susedstva
 • 2009 - komisárka pre obchod, Európsku politiku susedstva a úrad pre spoluprácu EuropeAid

Aktivity na poste komisárky Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bola zodpovedná za portfólio „vonkajšie vzťahy a Európska politika susedstva.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre vonkajšie vzťahy.

Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy je inštitúciou, ktorá poskytuje zázemie a podporu aktivitám komisárky pre vonkajšie vzťahy. Prezentuje politiku vonkajších vzťahov a napomáha k identifikácii sa Európskej únie (a Európskej Komisie) na medzinárodnej scéne. Toto generálne riaditeľstvo taktiež koordinuje všetky aktivity Komisie smerujúce voči zahraničiu a rovnako diplomatickí zástupcovia EK v zahraničí sú jeho zamestnancami. Riaditeľstvo zodpovedá za vzťahy s medzinárodnými organizáciami typu Organizácia spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo Rada Európy.Rada Európy je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal francúzsky Štrasburg. Je zástupcom Komisie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Barrosova Komisia predpokladá, že toto Generálne riaditeľstvo časom úplne prevezme agendu Európskej politiky susedstva.

 • Bola zodpovedný za portfólio „obchod.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre obchod.

Generálne riaditeľstvo pre obchod (DG pre obchod) pomáha Komisii manažovať obchodnú politiku, zabezpečovať prosperitu, solidaritu a bezpečnosť obchodovania v Európe a tým pádom aj vo svete. Nástrojmi pre tieto ciele sú podporovanie konkurencieschopnosti, vytvárania pracovných miest a súčasne podnecovanie hospodárskeho rastu.

Do agendy DG spadá: vyjednávanie bilaterálnych a multilaterálnych obchodných zmlúv, dohliadanie na dodržiavanie týchto zmluvných záväzkov. Úzko spolupracuje so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) a inými medzinárodnými organizáciami vo sfére obchodu. Agenda pokrýva všetky obchodovateľné komodity, od manuálne vyrobených tovarov, cez poskytovanie služieb až po duševné vlastníctvo a investície.

Ciele sú napĺňané v rámci nasledovných čiastkových aktivitách:

 • definovanie obchodných záujmov EÚ;
 • vyjednávanie obchodných zmlúv podľa obchodných smerníc navrhnutých Komisiou a schválených Radou;
 • monitorovanie dodržiavanie dojednaných zmlúv;
 • monitorovanie politík, domácich a zahraničných, ktoré majú nejaký dopad na európsku obchodnú politiku alebo investície;
 • informovanie všetkých obchodných strán (existujúcich a potenciálnych) o obchodných zámeroch EÚ a pravidlách jednotného európskeho trhu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies