Abecedný filter

Flexikurita


Flexikurita

Dánsko je považované za štát, stelesňujúci koncepciu flexikurity, ale aj Fínsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko zdieľajú dostatok charakteristík flexikurity na to, aby si mohli nárokovať členstvo v klube. Vďaka úspechu týchto krajín pri tvorbe nových pracovných miest a udržiavaní vysokej úrovne sociálnej ochrany, kým krajiny ako Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojneohli byť použité menej úspešnými členmi Únie.

Rakúske predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.pridalo otázku flexikurity v prvej polovici roku 2006 na agendu EÚ usporiadaním konferencie na ministerskej úrovni v januári 2006.  

Podľa Európskej komisie prenesenie severského konceptu flexikurity do iných členských štátov EÚ však nebude fungovať, ak nebudú zohľadnené národné trhy práce a ich sociálne tradície. 

Strana európskych socialistov definuje flexikuritu nasledovne:

  • Robustný systém podpory v nezamestnanosti, spojený so silnou aktívnou politikou na trhu práce a jasným rámcom práv a povinností.
  • Podpora pri hľadaní pracovného miesta nezamestnanými, s pomocou sociálnych partnerov a úradov práce.
  • Rozvinutý systém starostlivosti o deti a starých ľudí.
  • Verejná politika, ktorá pomáha spojiť pracovný a rodinný život.
  • Prístup k vzdelávaniu a celoživotnému zvyšovaniu kvalifikácie, a to ako pre pracujúcich, tak aj pre nepracujúcich ľudí.
  • Verejná politika, ktorá podporuje flexibilitu a bezpečnosť pre propagáciu aktívneho starnutia a elimináciu diskriminácie na základe veku.
  • Politika podpory mobility, ktorá berie do úvahy aj regionálnu dimenziu.
  • Plné zapojenie sociálnych partnerov do tvorby a implementácie politiky na makro aj mikroúrovni. Sociálni partneri Na európskej úrovni existujú tri interprofesionálne organizácie, ktoré spolu s EK vytvárajú sociálny dialóg. Európska odborová konfederácia( CES) Európska únia konfederácii priemyslu a zamestnávateľov (UNICE) a Európske centrum verejných spoločností(CEEP).majú dosiahnuť kolektívne pracovné zmluvy, ktoré pokrývajú aj otázky ako mzda a produktivita, ale aj ďalšie zvyšovanie kvalifikácie, celoživotné vzdelávanie a inovatívnosť. Hlavným motivátorom takýchto zmlúv majú byť lisabonské ciele a vytváranie poznatkovo orientovanej ekonomiky.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies